Wtorek, 19 listopada 2019. Imieniny dziś obchodzą: Elżbieta, Seweryn, Seweryna, Salomea, Matylda, Maksym, Faustyna, Paweł

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej
Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim

Zespół Szkół
w Radzyniu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzyniu Chełmińskim
Biblioteka Publiczna
w Radzyniu
Policja Grudziądz
Policja
Grudziądz
Mikroporady
Mikroporady dla mikrofirm
Wydarzenia
plan gminy
plan miasta Radzyń Chełmiński
plan parku
plan Parku i Rekreacji
Geoportal
plan Parku i Rekreacji
kontakt

Urząd Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

email urzędu:
urzad@radzynchelminski.eu

tel. 56 / 6886001, 6886087
faks. 56 / 6886010 wew.32

administrator serwisu:
informatyk@radzynchelminski.eu


login:
hasło:

Zarejestruj się

ODPADY

Narodowe Siły Rezerwowe

projekt Najlepszy czas na rozwój

LGD

kapital ludzki

 Aktualnie osób: 1

Komunikaty Urzędu

10.10.2019 r.

formularz konsultacji i projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

formularz

informacja

projekt


27.09.2019 r.

Informacja o wyniku postępowania konkursowego na kierownika SPZOZ

informacja (pdf)


18.07.2019 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO

KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Na podstawie art. 46 i art. 49 ust. 1 pkt 1, ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2190 ze zm.) oraz § 4 ust.l pkt 3, § 9 i § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393) i w oparciu o Regulamin Komisji Konkursowej, ogłaszam konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.

 

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego, którego konkurs dotyczy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim,

ul. Tysiąclecia 21,

87-220 Radzyń Chełmiński 

 1. Stanowisko objęte konkursem:

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.

3. Niezbędne wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim,
 3. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 4. niekaralność - brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

4. Wymagania preferowane u kandydata :

1) wykształcenie medyczne z prawem wykonywania zawodu lekarza,

2) dobra znajomość problematyki ochrony zdrowia oraz zarządzania służbą zdrowia,

3) umiejętność kierowania zespołem i współpracy w zespole,

4) umiejętność podejmowania decyzji,

5) umiejętność motywowania podległych pracowników,

6) znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych oraz prawa pracy dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata bądź notariusza kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 5. oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata bądź notariusza kopie innych dokumentów w szczególności potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 6. informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko,
 9. koncepcja funkcjonowania i rozwoju SPZOZ w Radzyniu Chełmińskim. 

W przypadku przedłożenia poświadczonych za zgodność przez kandydata bądź notariusza kopii dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały w/w dokumentów.

6. Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie. Na kopercie kandydat umieszcza:

- swoje imię i nazwisko,

- adres,

- numer telefonu kontaktowego,

- adnotację o treści:

Konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim”.

 

 1. Oferty należy złożyć osobiście, lub przesłać drogą listowną na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

do dnia 14 sierpnia 2019r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową. Oferty te zostaną zwrócone kandydatom bez otwierania kopert.

 

7. Informacje dodatkowe

 1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do dnia 30 sierpnia 2019r.
 1. O konkretnym terminie i miejscu przeprowadzenia indywidualnej rozmowy z kandydatem, z podaniem godziny zgłoszenia się na rozmowę, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 1. Z wybranym kandydatem zostanie zawarty stosunek pracy lub umowa cywilno-prawna na okres 6 lat.
 1. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim będą udostępnione w siedzibie SPZOZ w godzinach: 8.00-15.00, na podstawie pisemnego wniosku.
 1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego nr IX/76/19 z dnia 29 maja 2019r.
 1. Regulamin konkursu przyjęty przez Komisję Konkursową w dniu 15.07.2019r. jest dostępny w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (www.bip.radzynchelminski.pl)


24.06.2019 r.

Oferta realizacji zadania publicznego – na podstawie art. 19a w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.), pn.: : „Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - 2019” .

informacja (pdf)


18.06.2019 r.

INFORMACJA
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 51/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku, w związku z wyborem oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn.:
„Organizacja ROCK MOTO FESTIWALU 2019 w Radzyniu Chełmińskim”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku, poz. 688) oraz Uchwały nr 2/9/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy  Radzyń Chełmiński z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
Została udzielona  dotacja na realizację zadania publicznego, pn.: „Organizacja ROCK MOTO FESTIWALU 2019 w Radzyniu Chełmińskim”,  Fundacji Rock Moto Festiwal z siedzibą w Piecewie, w wysokości 30 000 zł. 
Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta z Dotacjobiorcą.

20.05.2019 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn.:

„Organizacja ROCK MOTO FESTIWALU 2019 w Radzyniu Chełmińskim”.

na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2019 poz. 688 t.j. z dnia 2019.04.12 ze zm.) oraz uchwały nr 2/9/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, z dnia 29 listopada 2018r.

 1. Rodzaj zadania publicznego.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi: 30.000,00 zł.
 1. Zasady przyznawania dotacji.
  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2019, poz. 688, ze zm.) oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
  1. Wymogi dotyczące realizacji zadania zapewnione przez realizatora:
 1. Realizacja na terenie miasta Radzyń Chełmiński z bezpłatnym dostępem dla mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński oraz gości spoza gminy;
 1. Występ min. 5 zespołów rockowo-bluesowych, w tym:

- Tomasz „Kowal” Kowalski,

- Old and Young

- The Good Time,

- Freedom Band.

 1. Nagłośnienie w/w zespołów wraz z obsługą, montażem i demontażem::

- wymagany system nagłośnieniowy liniowy o mocy minimum 15kW zapewniający równomierne pokrycie terenu imprezy w całym paśmie,

- konsoleta mikserska cyfrowa minimum 48 kanałów mikrofonowych, 16 AUX

- odsłuchy sceniczne koaksjalne o mocy min. 500W w ilości 5 sztuk

- dodatkowy odsłuch dla perkusisty tzw. drumfill

- mikrofony wokalowe min. 4 szt, perkusyjne min. 8 szt., instrumentalne uniwersalne dynamiczne min. 6 szt.,

- statywy mikrofony oraz inne niezbędne akcesoria sceniczne do prawidłowej realizacji festiwalu

 1. Oświetlenie sceniczne wraz z obsługą, montażem i demontażem:

- reflektor teatralny PC 1000W, 6 szt.

- oślepiacz blinder 2600W, 2 szt.

- głowa ruchoma typu spot o mocy minimum 700W, 4 szt.

- głowa ruchoma typu WASH LED RGBW lub RGBWA o mocy min. 360W, 4 szt.

- belka typu Sunstrip 750W min. 5 szt.

- wytwornica dymu (mgły) o mocy 1500W z wentylatorem, 2 szt.

- konsoleta oświetleniowa.

 1. Ubezpieczenie i ochrona imprezy, w tym profesjonalne zabezpieczenie sceny barierkami ochronnymi,
 2. Zapewnienie i obsługa parkingu na potrzeby imprezy,
 3. Uporządkowanie terenu imprezy oraz parkingu po wykonaniu zadania,
 4. Promocja wydarzenia na plakatach, stronach internetowych, w mediach społecznościowych realizatora zadania /jeśli posiada/ oraz udostepnienie cyfrowej wersji plakatu Urzędowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na min. 7 dni przed wydarzeniem ze zgodą na jego publikację.
  1. Wymagana dokumentacja:
     1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty, sporządzony zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (oferentów), zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk ze strony internetowej wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.

c) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

d) Aktualny statut.

  1. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
  1. Ofertę oraz wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
  1. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
  1. W przypadku złożenia załączników w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jako oryginał, opatrzony datą i pieczęcią.

 

  1. W przypadku złożenia kserokopii załączników: statutu, dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu lub innych dokumentów uprawniony przedstawiciel podmiotu składającego ofertę powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z data tego potwierdzenia.
  1. Ofertę konkursową na realizację zadania należy sporządzić w wersji papierowej, a następnie złożyć w zamkniętej kopercie z podpisem: „Organizacja ROCK MOTO FESTIWALU 2019 w Radzyniu Chełmińskim” oraz klauzulą „Otwarty konkurs ofert - NIE OTWIERAĆ”
  1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
  1. W przypadku wyboru oferty zlecenie realizacji zadania będzie miało formę powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
  1. W ramach dotacji nie będą finansowane następujące koszty:

- zakup lub dzierżawa nieruchomości,

- rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,

- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

- cła, opłaty skarbowe,

- koszty utrzymania rachunku bankowego,

- kary finansowe,

- nagrody, premie i inne formy gratyfikacji finansowej lub rzeczowej dla pracowników i innych osób zajmujących się realizacją zadania,

- wydatki niezwiązane bezpośrednio z zadaniem.

  1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. Dopuszcza się możliwość wyboru jednej lub kilku ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
  1. Wybór ofert jest ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg i protestów.
  1. Wybór ofert może nastąpić wyłącznie w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych, zabezpieczonych w części budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Ogólna kwota środków przeznaczonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński na realizację zadania publicznego może ulec zmianie.
 1. Termin i warunki realizacji zadania.
  1. Termin realizacji zadania publicznego: od momentu podpisania umowy do 7 VII 2019 r.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania:

 1. realizowanie zadania zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa,
 2. realizowanie zadania ze szczególną dbałością o zdrowie i życie beneficjentów,
 3. ponoszenie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego efektywnie
  i oszczędnie, dokonanie wydatku powinno być poprzedzone dogłębną analizą, pozwalającą jednoznacznie stwierdzić, czy dokonanie wydatku jest bezwzględnie konieczne,
 4. oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania;

- inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.

 1. Termin składania ofert.
 1. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 106.2019 r. do godz. 1515w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 1).
 2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 poz. 2057 ze zm.) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie.
 3. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.bip.radzynchelminski.eu lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 16).
 1. Zasady, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty.
 1. Oceny formalnej ofert dokona powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Komisja Konkursowa po upływie terminu składania ofert zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale 12 „Programu Współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ust. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”, tj. „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert”.
 1. Ocena merytoryczna ofert będzie dokonywana na podstawie Karty oceny oferty konkursowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do „Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn.: „Organizacja ROCK MOTO FESTIWALU 2019 w Radzyniu Chełmińskim”.
 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w drodze Zarządzenia po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 1. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone najpóźniej do 25.06.2019 r.
 1. Wyniki konkursu ofert zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński www.radzynchelminski.eu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.
 1. Pozostałe informacje.
  1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Miastem i Gminą Radzyń Chełmiński, a podmiotem otrzymującym dotację.
  1. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp. informacji o tym, iż zadanie jest dotowane ze środków budżetowych Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Powyższe informacje winny być podane także do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.
  1. Dotacje nie będą przyznane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
  1. Zleceniodawca może sfinansować jedynie działania wykazane w harmonogramie i kosztorysie realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę i na ich realizację podpisać z nim umowę.
  1. Dotowany podmiot, który otrzyma dotacje z budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwego Wydziału Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania wykazu oraz poświadczonych kserokopii faktur i rachunków, celem prawidłowości wydatkowania dotacji oraz prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
 1. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.
 1. Szczegółowe informacje w zakresie konkursu udzielane są przez Referat Oświaty, Zdrowia, Kultury, i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tel. 56 688 60 10 wew. 146, mail: promocja@radzynchelminski.eu.

VIII. Informacje o zrealizowanych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W 2018 roku Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński nie realizowała podobnych przedsięwzięć w ramach pożytku publicznego.

Załączniki:

zarządzenie

oferta realizacji

wzór sprawozdania

 

 

20.05.2019 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT, PN„Wakacje w świetlicy - prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński, dla dzieci i młodzieży szkolnej z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”

Na podstawie: art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2019 poz. 688 t.j. z dnia 2019.04.12 ze zm.); art. 18 ust. 2  i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz.U.2018.998 t.j. z późn. zm.)  oraz uchwały nr 2/9/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, z dnia 29 listopada 2018r. i uchwały nr IV/32/28 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, z dnia 28 grudnia 2018r.

 1. Rodzaj zadania publicznego.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi: 20.000,00 zł.
 1. Zasady przyznawania dotacji.
  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2019, poz. 688, ze zm.) oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i prowadzące działalność na terenie  miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
  1. Wymogi dotyczące realizacji zadania zapewnione przez realizatora:
 1. Realizacja zadania w wymiarze: 4 godzin dziennie na terenie świetlic wiejskich w: Zakrzewie, Dębieńcu, Zielnowie, Czeczewie i Rywałdzie – każda z w/w świetlic otwarta będzie cyklicznie w innym dniu tygodnia.
 2. realizacja programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom,
 3. współpraca z rodziną dziecka,
 4. rozpoznanie sytuacji dziecka  w kontekście jego sytuacji rodzinnej,
 5. organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
 6. edukacja ogólna dotycząca kształtowania mechanizmów obronnych i postaw dzieci i młodzieży wobec trudnej rzeczywistości,
 7. stałe szeroko pojęte działania wychowawcze i opiekuńcze,
 8. dożywianie w ramach realizowanego programu,
 9. zakup  materiałów koniecznych do prowadzenia ww. zajęć,
 10. zabezpieczenie warunków koniecznych do realizacji programu,
 11. współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie,
 12. zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa, w zakresie opisanym w ofercie,
 13. promocja zadania na plakatach, stronach internetowych, w mediach społecznościowych realizatora zadania /jeśli posiada/ oraz udostepnienie cyfrowej wersji ogłoszenia Urzędowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
  1. Wymagana dokumentacja:
     1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty, sporządzony zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 450), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (oferentów), zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
 1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk ze strony internetowej wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.
 2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru  dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
 3. Aktualny statut,
 4. Oświadczenie oferenta, że świetlica prowadzona będzie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 998 z późn. zm.),
 5. Program zajęć profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,
 6. Program zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
 7. Świadectwa kwalifikacji osób prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne,
 8. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
 9. Ofertę oraz wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
  1. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
  1. W przypadku złożenia załączników w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jako oryginał, opatrzony datą i pieczęcią.
  1. W przypadku złożenia kserokopii załączników: statutu, dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu lub innych dokumentów uprawniony przedstawiciel podmiotu składającego ofertę powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z data tego potwierdzenia.
  1. Ofertę konkursową na realizację zadania należy sporządzić w wersji papierowej, a następnie złożyć w zamkniętej kopercie z podpisem: „Wakacje w świetlicy oraz klauzulą „Otwarty konkurs ofert - NIE OTWIERAĆ”.
  1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
  1. W przypadku wyboru oferty zlecenie realizacji zadania będzie miało formę powierzenia wykonania  zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację. 
  1. W ramach dotacji nie będą finansowane następujące koszty:

- zakup lub dzierżawa nieruchomości,

- rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,

- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

- cła, opłaty skarbowe,

- koszty utrzymania rachunku bankowego,

- kary finansowe,

- nagrody, premie i inne formy gratyfikacji finansowej lub rzeczowej dla pracowników i innych osób zajmujących się realizacją zadania,

- wydatki niezwiązane bezpośrednio z zadaniem.

  1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. Dopuszcza się możliwość wyboru jednej lub kilku ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
  1. Wybór ofert jest ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg  i protestów.
  1. Wybór ofert może nastąpić wyłącznie w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych, zabezpieczonych w części budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Ogólna kwota środków przeznaczonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński na realizację zadania publicznego może ulec zmianie.         
 1. Termin i warunki realizacji zadania.
  1. Termin realizacji zadania publicznego: od 1 VII 2019r. do 30 VIII 2019 r.  

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania:

 1. realizowanie zadania zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa,
 2. realizowanie zadania ze szczególną dbałością o zdrowie i życie beneficjentów,
 3. ponoszenie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego efektywnie
  i oszczędnie, dokonanie wydatku powinno być poprzedzone dogłębną analizą, pozwalającą jednoznacznie stwierdzić, czy dokonanie wydatku jest bezwzględnie konieczne,
 4. oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego  dotyczy zadanie;

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania;

- inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.

 1. Termin składania ofert.
 1. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 106.2019 r. do godz. 1515w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 1).
 2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 poz. 2057 ze zm.) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie.
 3. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.bip.radzynchelminski.eu lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 16).
 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty.
 1. Oceny formalnej ofert dokona powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Komisja Konkursowa po upływie terminu składania ofert zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale 12 „Programu Współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ust. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”, tj. „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert”.
 1. Ocena merytoryczna ofert będzie dokonywana na podstawie Karty oceny oferty konkursowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do „Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn. „Wakacje w świetlicy - prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński, dla dzieci i młodzieży szkolnej z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”
 2. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w drodze Zarządzenia po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 1. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone najpóźniej do 25.06.2019 r.
 1. Wyniki konkursu ofert zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński www.radzynchelminski.eu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.
 1. Pozostałe informacje.
  1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania  reguluje umowa pomiędzy Miastem i Gminą Radzyń Chełmiński, a podmiotem otrzymującym dotację.
  1. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp. informacji o tym, iż zadanie jest dotowane ze środków budżetowych Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Powyższe informacje winny być podane także do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.
  1. Dotacje nie będą przyznane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
  1. Zleceniodawca może sfinansować jedynie działania wykazane w harmonogramie i kosztorysie realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę i na ich realizację podpisać z nim umowę.
  1. Dotowany podmiot, który otrzyma dotacje z budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwego Wydziału Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania wykazu oraz poświadczonych  kserokopii faktur i rachunków, celem prawidłowości wydatkowania dotacji oraz  prowadzenia właściwej  dokumentacji z nią związanej.
 1. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji  zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.
 1. Szczegółowe informacje w zakresie konkursu udzielane są przez Referat Oświaty, Zdrowia, Kultury i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tel. 56 688 60 10 wew. 146, mail: promocja@radzynchelminski.eu.

VIII. Informacje o zrealizowanych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W 2018 roku Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński nie realizowała podobnych przedsięwzięć w ramach pożytku publicznego.

Załaczniki:
zarządzenie

oferta

wzór sprawozdania


01.03.2019

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs - Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego, na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) oraz uchwały nr 2/9/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2018r., mającego na celu wsparcie w 2019r. zadania publicznego, pt.:

„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacji turnieju piłki nożnej halowej oldbojów”.
Na powyższe zadanie wpłynęła 1 kompletna i formalnie poprawna oferta, złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński.
Komisja Konkursowa powołana na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński nr 11/2019, z dnia 1.03.2019r. pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę stwierdzając, że Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński - daje gwarancję prawidłowego wykonania zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, polegającego na: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacji turnieju piłki nożnej halowej oldbojów”.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi: 155.000,00 zł.
Umowa zostanie zawarta niezwłocznie w dniu 1.03.2019r.


Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski


06.03.2019

Gmina Radzyń Chełmiński przystąpiła do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2016 – 2023. W związku z tym przedstawiamy Państwu projekt zaktualizowanego dokumentu do konsultacji. Propozycje zmian zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

Konsultacje odbędą się w dniach od 05.03.2019 do 13.03.2019

Swoje uwagi proszę zgłaszać na załączanym formularzu.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy do udziału w konsultacjach!

Załacznik:

formularz konsultacji (docx)

Lokalny Program Rewitalizacji (pdf)


27.02.2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 19 lutego 2019r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Nazwa oferenta: Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”

Nazwa zadania: „Poradnia rodzinna – specjalistyczna pomoc dla rodzin”

Proponowana kwota dofinansowania: 2 400,00 zł

Zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Pl. Tow. Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, do dnia 8.03.2019 r. Ewa Gajewska, tel. 56 (688 60 87), wew. 146 e-mail: ewa.gajewska@radzynchelminski.eu

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Krzysztof Chodubski

załącznik: oferta


08.02.2019 r.

 

22.11.2018 r.

Ogłoszenie o przyznaniu wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego w ramach oferty złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 13 listopada 2018r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nazwa oferenta: Brodnickie Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka

Nazwa zadania: „Stworzenie miejsc  w bursie szkolnej dla młodzieży z rodzin wychowawczo niewydolnych poch. z obszaru Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.”

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski15.11.2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 13 listopada 2018r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nazwa oferenta: Brodnickie Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka

Nazwa zadania: „Stworzenie miejsc  w bursie szkolnej dla młodzieży z rodzin wychowawczo niewydolnych poch. z obszaru Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.”

Proponowana kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

Zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Pl. Tow. Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, do dnia 22.11.2018 r.

Ewa Gajewska, tel. 56 (688 60 87), wew. 146

e-mail: ewa.gajewska@radzynchelminski.eu

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski


09.11.2018 r.

PETYCJA Z DNIA 22.10.2018r

Temat: Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA
Data: Tue, 6 Nov 2018 22:10:45 +0100
Nadawca: Inicjatywa - Wspomagajmy Informatyzację Urzędów - Zmieniajmy Gminy na Lepsze <elektronizacja-urzedow@samorzad.pl>
Adresat: adresat.urzad@samorzad.pl

II - Petycja Odrębna:
§2.1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do Kierownika JST o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie/Jednostce/Spółce Komunalnej- procedur związanych z pełnym użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oczywiście wnioskodawca jest świadomy przesunięcia vacatio legis - do 2020 r. i obowiązywania już przedmiotowych przepisów w zakresie zamówień przekraczających progi unijne.

§2.2) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą petycję - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego użytkowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia.
Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego.

§2.3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.

Osnowa Petycji i wniosku - en bloc:
Wnioskodawca pozwala sobie zwrócić uwagę Decydentów na wzmiankowaną wyżej problematykę w oparciu o powołane w komparycji argumenty oraz dane będące w jego posiadaniu, z których wynika, że w niektórych Urzędach ilość postępowań przetargowych prowadzonych z jednym oferentem - dochodzi do 46 % - sic !
Taka sytuacja musi niepokoić każdego podatnika i wymaga analizy pod kątem wdrożenia ewentualnych procedur sanacyjnych.

Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego - jak argumentowano powyżej.

Zastrzegamy sobie możliwość opublikowania efektów Akcji na naszym portalu www.gmina.pl

§3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku i petycji w trybie odnośnych przepisów - na adres e-mail elektronizacja-zamowien@samorzad.pl

§4) Wnosimy o to, aby odpowiedź w przedmiocie powyższych pytań złożonych na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA, oraz w przedmiocie petycji została udzielona - zwrotnie na adres e-mail elektronizacja-zamowien@samorzad.pl - w terminach określonych w odnośnych Ustawach. Stosownie do art. 14 § 1 KPA prosimy o przesyłanie odpowiedzi/informacji - jedynie w formie elektronicznej (bez użycia poczty konwencjonalnej) pod podany powyżej adres - przypominamy że zarówno Władza Ustawodawca jak i Wykonawcza szczególną rolę przywiązuje w ostatnim czasie do komunikacji elektronicznej z Interesantami.

§5) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl www.samorzad.pl

Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję jest Prezes Zarządu Adam Szulc.
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: elektronizacja-zamowien@samorzad.pl

Komentarz do Wniosku:
Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) - w naszym mniemaniu niniejszy przedmiotowy wniosek/wnioski - nie powinny być rozpatrywane w trybie KPA.
W opinii Wnioskodawcy Urząd powinien w zależności od dokonanej interpretacji treści pisma - procedować nasze wnioski - w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych).
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w związku z art. 241 KPA.
W naszych wnioskach/petycjach często powołujemy sie na wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” - w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej.
Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo i obowiązek - usprawniać struktury administracji samorządowej.
Zatem pomimo formy zewnętrznej - Decydenci mogą/powinni dokonać własnej interpretacji - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA.

Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję” - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)

Pozwalamy sobie również przypomnieć, że ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Wnioskodawca - pro forma podpisał - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w załączeniu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08. Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - głownie w Gminach/Miastach - gdzie jak wynika z naszych wniosków - stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych.

W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej - stan faktyczny jest o wiele lepszy.

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) - archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych.
Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."
Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.
Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych - z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności - zatem w pełni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

17.05.2018 r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta i gminy za 2017rok.

Na podstawie art.5a. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018r poz.450 ze zm. )

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 18 stycznia 2017r. na podstawie art. 13 w związku z art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2017r. i przyznanie dotacji na realizację zadania p/n: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.”

Do realizacji w/w zadania zgłosiło się w otwartym konkursie Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”. Stowarzyszenie to spełniało wymogi konkursu.

Dnia 17 lutego 2017r. zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” umowę Nr OKZ.524.7.2017r. na realizacje zadania i przekazanie dotacji w wysokości 150.000,00 zł. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacji turnieju piłki nożnej halowej oldbojów. Celem zadania było podniesienie aktywności ruchowej, wzrost zamiłowania do uprawiania sportu z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Stowarzyszenie w ramach swojego działania przeprowadzało treningi oraz mecze ligowe, W realizacji zadania wzięło udział 63 uczestników w tym 20 - seniorów oraz 43 - juniorów i orlików.

Dnia 31 stycznia 2017r. Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzyniu Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. "Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego korzystania z zasobów środowiska wodnego", zawarto w dniu 19 kwietnia 2017r. z w/w Stowarzyszeniem umowę Nr OKZ.524.10.2017r. o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości 4.000,00 zł.

Dnia 12 czerwca 2017r. Stowarzyszenie to złożyło prośbę o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

W dniu 26 czerwca 2017r. w oparciu o § 11 umowy Burmistrz Miasta i Gminy wyraził zgodę w w/w sprawie.

Zgodnie z podpisanym w dniu 10 lipca 2017r. protokółem zwrotu kosztów, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński dokonało zwrotu dotacji w kwocie 4.000,00 zł w dniu 12 lipca 2017r.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja wycieczki sportowo-rekreacyjnej", zawarto w dniu 02 czerwca 2017r. z w/w Stowarzyszeniem umowę Nr OKZ.524.12.2017r. o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości 7.000,00 zł. Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu wycieczki sportowo-rekreacyjnej w dniach 15-22 czerwca 2017r. dla zawodników LGKS "Radzynianka". Zorganizowanie wycieczki miało na celu integrację uczestników, wzrost umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach oraz obcowania z przyrodą.

Dnia 24 lipca 2017r. Stowarzyszenie to złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

24.04.2018 r.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;

 2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego i przyznaniu dotacji z budżetu gminy, podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego w drodze Zarządzenia.


Dnia 17.04.2018r. wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

Nazwa zadania: „Sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Pytania i wątpliwości dot. oferty należy kierować pod numer: 56 6886087 wewnętrzny 146. Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 2.05.2018r. pod adresem e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski

 

26.02.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs - Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) mający na celu powierzenie w 2018r. wymienionego niżej zadania, p.t.:

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Na powyższe zadanie wpłynęła 1 kompletna i formalnie poprawna oferta złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński.

Komisja Konkursowa powołana na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 11/2018, z dnia 14.02.2018r. pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę stwierdzając, że Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński - daje gwarancję prawidłowego wykonania zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, polegającego na: „Organizacji zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów”.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi: 170.000,00 zł. Umowa zostanie zawarta w dniu 27.02.2018r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski

31.01.2018 r.

TERMINY REKRUTACJI DO PRZESZKOLA I SZKOŁY

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzyń Chełmiński na rok szkolny 2018/2019.

Terminy rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim na rok szkolny 2018/2019

od dnia

od godz.

do dnia

do godz.

Etap rekrutacji/czynność rodzica

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

3 kwietnia

 

11 kwietnia

15.00

Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

11 kwietnia

 

26 kwietnia

15.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie w przedszkolu wraz z załącznikami.

27 kwietnia

13:00

 

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

27 kwietnia

13:00

10 maja

15.00

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

11 maja

13:00

 

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza w przypadku nie przyjęcia wszystkich dzieci z terenu gminy

od 11 maja

 

 

 

Uruchomienie procedury odwoławczej.W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły  służy skarga do sądu administracyjnego.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

11 maja

13:00

 

 

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc

11 maja

13:00

15 maja

15.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie
w przedszkolu

16 maja

13:00

 

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

16 maja

13:00

18 maja

15.00

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

21 maja

13:00

 

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 21 maja

 

 

 

Uruchomienie procedury odwoławczej.

31 sierpnia

 

 

 

Opublikowanie w wykazu wolnych miejsc.

 

23.01.2018 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2018 r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionego niżej zadania:

Zadanie :

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi: 170.000,00

Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie w formie powierzenia według następujących zasad:

1. Formy zajęć z młodzieżą muszą mieć charakter stałych zajęć pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorskiej lub trenera.

2. Program szkoleniowy musi być dostosowany dla określonej kategorii zawodników.

3. Określenie ilości uczestników.

4. Kwalifikacje kadry i jej doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

5. Rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.

6. Dotacja na zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

7. Oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadana;

- inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty;

- inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.

8. Dotacja na realizację zadania będzie skalkulowana z uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia instruktorów lub trenera, zapewnienia miejsca prowadzenia treningów, zapewnia obsługi sędziowskiej, kosztów transportu na mecze, zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu sportowego.

Zasady przyznania dotacji:

 1. Dotacja na powyższe zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
 2. Oferta na zadania powinny zawierać w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowany do realizacji,
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,
  4. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
  6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty,
  7. inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

  Pozostałe zasady przyznania dotacji:

 1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotację ze środków budżetu gminy w roku ubiegłym.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 16.02.2018 r. do godz. 1515 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 1).
  Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r, poz. 1300) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie.
 6. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.bip.radzynchelminski.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój nr 16).
 7. Do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2017r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.02.2018r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim oraz w biuletynie informacji publicznej w terminie 4 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się informację o zrealizowanym przez organ w roku poprzednim zadaniu publicznym tego samego rodzaju wymienionego wyżej i związanymi z nimi kosztami:

Zadanie:
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” Radzyń Chełmiński - 150.000,00

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

hwzór oferty

09.11.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim przypomina. W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 4 grudnia 2007r Nr. XI/79/07 w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ( nauczycieli emerytów, rencistów) można składać wnioski o pomoc zdrowotną . Wnioski należy złożyć do 30.11.2017r w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (sekretariat).Formularze wniosku są do pobrania w Urzędzie pok. 16 i poniżej. Wszelkich informacji można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 16 lub telefonicznie tef.56(6886087) wew. 146

Wniosek o pomoc zdrowotną

30.10.2017 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonej konsultacji Burmistrza Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi


Dnia 04.10.2016r do wszystkich organizacji pozarządowych został wysłany formularz konsultacyjny wraz z projektem uchwały dot. Programu współpracy w 2018r Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi , osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej ,o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Tylko jedna organizacja pozarządowa zapoznała się z programem i odesłała formularz konsultacyjny z wyrażoną opinią.

podinspektor
Ewa Budzich

05.10.2017 r.

Nawiązując do Art.5a ust 1.Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacji z organizacjami pozarządowymi roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

FORMULARZ KONSULTACJI

Projektu Programu Współpracy w 2018r. Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi , osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Dane uczestnika konsultacji

NazwaAdresNumer telefonu/adres e-mailImię i nazwisko osoby do kontaktuNumer telefonu, mail osoby do kontaktu


Uwagi i opinie do projektu programu

Lp.

Aktualny zapis programu

Proponowane zmiany

Uzasadnienie

123Inne uwagi

Formularz konsultacji prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2017 r. na adres:

Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
pok. nr 16
e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

U C H W A Ł A Nr……………….

RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia………………….

w sprawie Programu współpracy w 2018r. Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi , osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Na podstawie 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r.poz. 446 z późn. zm.) oraz art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016r. poz.1817 z póżn.zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program współpracy w 2018r.Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Program stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Michaliszyn

Załącznik do uchwały
Nr…………………..
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia……………………….

Program współpracy w 2018r. Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

§ 1. Celem programu jest włączenie organizacji pozarządowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa poprzez:

1/ umocnienie lokalnych działań i stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;

2/ zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie;

3/ poprawę jakości życia przez pełniejsze zaspakajanie potrzeb społecznych;

4/ integrację podmiotów polityki lokalnej obejmującą swym zakresem sferę działań publicznych określonych z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5/ udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy;

6/ otwarcie na innowacyjność i umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych , które obecnie prowadzone są przez samorząd;

7/ wypracowanie modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi , a Gmina Radzyń Chełmiński jako elementu długoterminowego programu współpracy.

§ 2. Program współpracy Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmuje zakres zadań publicznych zaliczonych do sfery pożytku publicznego dotyczących:

1/ pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2/ działalności charytatywnej;

3/ działań integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych między innymi poprzez upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji i rehabilitacji;

4/ działań w zakresie ochrony , promocji zdrowia i dostępności do instytucji udzielających świadczeń zdrowotnych;

5/ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

6/ działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

7/ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

8/ nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

9/ krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

10/ kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: w tym propagowanie kultury rycerskiej, mieszczańskiej i włościańskiej z różnych okresów historycznych;

11/ upowszechniania kultury fizycznej , sportu i ich popularyzacja wśród dzieci , młodzieży i osób dorosłych;

12/ ekologii i ochrony zwierząt oraz odnowy dziedzictwa przyrodniczego;

13/ porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

14/ promocji i organizacji wolontariatu;

15/ działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

16/ upowszechnianie i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

17/ organizowanie i upowszechnianie twórczości artystycznej, pokazów gastronomicznych, wycieczek krajoznawczo-turystycznych i organizowanie imprez integracyjnych na rzecz mieszkańców gminy;

18/ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 3. Współpraca pomiędzy Gminą Radzyń Chełmiński a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie polegać będzie na :

1/ udzielaniu przez samorząd wsparcia pozafinansowego oraz finansowego na realizację zadań publicznych;

2/ wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:

a/ publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy,

b/ udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Miejskiej oraz

posiedzeniach komisji Rady z prawem zabierania głosu;

3/ organizowaniu spotkań przedstawicieli organizacji i samorządu;

4/ prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć;

5/ doradztwie i udzielaniu merytorycznej pomocy organizacjom;

6/ pomocy w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł;

7/ wspólnym rozpoznawaniu potrzeb społeczności lokalnej i planowaniu działań służących zaspakajaniu tych potrzeb;

8/ promowaniu przez samorząd działalności organizacji i pomocy tworzeniu ich dobrego wizerunku.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r (Dz.U.2016r poz. 1817z późń. zm. ) art.5a ust.1 określa , iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 w/w ustawy.

04.10.2017 r.

Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu ustnego ograniczonego
na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w budynku Nr 1 ul. J. Piłsudskiego w Radzyniu Chełmińskim

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U . 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. ) informuje , iż z ważnych powodów odwołuje I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w budynku Nr 1 przy ul. J. Piłsudskiego w Radzyniu Chełmińskim, ogłoszony w dniu 05 września 2017 r.

Przetarg odbyć się miał w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , pokój Nr 24 w dniu 06.10.2017 r. o godz. 10:00 .

Przyczyną odwołania przeatrgu jest zmiana przepisów ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. 2015 r. poz.1892 ) art 2 ust.1a , którego wprowadzona zmiana obowiązuje od dnia 11 września 2017 r.

Po zmianie przepisów w/w ustawy Gmina jako właściciel lokalu spełnić musi określone warunki przy sprzedaży i wydzieleniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego .

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz umieszczone na stronie internetowej BIP gminy: www.bip.radzynchelminski.pl.

20.09.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki Nr 418/2 o pow. 0.1509 ha, rodzaj użytku R- III a zapisanej w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr TO1W/00026448/2, położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady , jednostka rej.584, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński, stanowiącej własność mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Działka wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy .W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03 2011 r.(Dz.U.Woj.Kuj-Pom. Nr 108, poz.878 z dnia 10 maja 2011 r.) oznaczona jest symbolem 38 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka jest nieuzbrojona, dojazd drogą nieurządzoną . Możliwość podłączenia wody, odprowadzenie ścieków poprzez zbiornik bezodpływowy .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 44.545.68 zł. (słownie: czterdzieści cztery tysiące piećset czterdzieści pięć złotych 68 /100 groszy ) w tym 23 % podatku VAT .

Ustala się wadium w wysokosci : 6.000,00 zł.( słownie: sześć tysiecy złotych ).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium , przelewem w wysokości podanej wyżej w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński na konto Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 20.10.2017 r. Za datę wpływu środków uznaje się datę środków odnotowanych na koncie w/w. Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki , na którą wpłaca się wadium.Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 250 ,00 zł. .Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim

i posiadające wspólność majątkową powinni dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka , iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu .

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz.1061 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się dnia 26 10.2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - pokój Nr 24.

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 30.06.201 7 r.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG , osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk tel. (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

29.05.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 418/2 o pow. 0.1509 ha, rodzaj użytku R- III a zapisanej w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr TO1W/00026448/2, położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady , jednostka rej.584, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński. stanowiącej własnosć mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Działka wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy . W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03 2011 r.(Dz.U.Woj.Kuj-Pom. Nr 108, poz.878 z dnia 10 maja 2011 r) oznaczona jest symbolem 38 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka jest nieuzbrojona, dojazd drogą nieurządzoną . Możliwość podłączenia wody, odprowadzenie ścieków poprzez zbiornik bezodpływowy .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 55.682,10 zł. (słownie: pięćdziesiąt pieć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 10 /100 groszy ).

Ustala się wadium w wysokosci : 6.800,00 zł.( słownie: sześć tysiecy osiemset złotych ).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium , przelewem w wysokości podanej wyżej w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński na konto

Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 26.06.2017 r. Za datę wpływu środków uznaje się datę środków odnotowanych na koncie w/w.

Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki , na którą wpłaca się wadium.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 250 ,00 zł. .Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz.1061 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się dnia 30.06.2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - pokój Nr 24.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG , osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk tel. (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

24.05.2017 r.

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego w drodze Zarządzenia . Zlecenie zadania publiczne i przyznanie dotacji z budżetu gminy.


Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

Organizacja wycieczki sportowo-rekreacyjnej”.
Oferta z dnia 18.05.2017r

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 6886087 wewnętrzny 146. Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 31.05.2017r na adres e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

oferta

6.04.2017 r.

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;

zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego w drodze Zarządzenia . Zlecenie zadania publiczne i przyznanie dotacji z budżetu gminy.

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

„Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego korzystania z zasobów środowiska wodnego”.

Oferta z dnia 03.04.2017r

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 (6886087) wew 146

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 12.04.2017r na adres e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

oferta

 

13.02.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) mający na celu powierzenie w 2017r. wymienionego niżej zadania, p.t.:

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Na powyższe zadanie wpłynęła 1 kompletna oferta złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński.

Oferta ta spełniła wymogi konkursu. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi: 150.000,00 zł.

Umowa zostanie zawarta w dniu 16.02.2017r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski

18.01.2017 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2017 r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionego niżej zadania:

Zadanie :

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi: 150.000,00

Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie w formie powierzenia według następujących zasad:

1. Formy zajęć z młodzieżą muszą mieć charakter stałych zajęć pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorskiej lub trenera.

2. Program szkoleniowy musi być dostosowany dla określonej kategorii zawodników.

3. Określenie ilości uczestników.

4. Kwalifikacje kadry i jej doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

5. Rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.

6. Dotacja na zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

7. Oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadana;

- inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty;

- inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.

8. Dotacja na realizację zadania będzie skalkulowana z uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia instruktorów lub trenera, zapewnienia miejsca prowadzenia treningów, zapewnia obsługi sędziowskiej, kosztów transportu na mecze, zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu sportowego.

Zasady przyznania dotacji:

 1. Dotacja na powyższe zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 2. Oferta na zadania powinny zawierać w szczególności:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowany do realizacji,

 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

 3. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,

 4. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,

 6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty,

 7. inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

Pozostałe zasady przyznania dotacji:

 1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

 2. Burmistrz Miasta i Gminy przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

 3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotację ze środków budżetu gminy w roku ubiegłym.

 4. Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 5. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 08.02.2017 r. do godz. 1515 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 1).
  Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r, poz. 1300) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie.

 6. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.bip.radzynchelminski.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój nr 16).

 7. Do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2016r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22.02.2017r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim oraz w biuletynie informacji publicznej w terminie 4 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się informację o zrealizowanym przez organ w roku poprzednim zadaniu publicznym tego samego rodzaju wymienionego wyżej i związanymi z nimi kosztami:

Zadanie:
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” Radzyń Chełmiński - 130.000,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy

Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

oferta realizacji zadania publicznego (pdf)

sprawozdanie część 1(odt)

sprawozdanie część 2 (odt)

wzór umowy

27.10.2016 r.

17.10.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje,

że został opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego Nr XIX/166/16 z dnia 29 września 2016r.Zadanie zostało w 50 % sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

uchwała (doc)
załacznik uchwały (pdf)

28.10.2016 r.

Radzyń Chełmiński 28.10.2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radzyniu Chełmińskim

Sprawozdanie

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego z przeprowadzonej konsultacji ws. „Programu współpracy w 2017r. Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z OPP działającymi na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Dnia 26.09.2016r do wszystkich organizacji pozarządowych został wysłany formularz konsultacyjny wraz z projektem uchwały dot. Programu współpracy w 2017r. Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi , osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej , o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Organizacje te nie wniosły żadnych uwag do w/w programu. W związku z powyższym nawiązując do Art.5a ust 1.Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , który mówi- cytuję; „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacji z organizacjami pozarządowymi roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.” Projekt uchwały przekazuje pod obrady Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego .

Z poważaniem

Burmistrz
Krzysztof Chodubski

04.10.2016 r.

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz.239 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego  w drodze Zarządzenia . Zlecenie zadania publiczne i przyznanie dotacji z budżetu  gminy.

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

 „Organizacja zajęć  sportowych  dla dzieci  w wieku przedszkolnym z zakresu  piłki nożnej”.


Oferta z dnia  30.09.2016r

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 (6886087) wew 146

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia  11.10.2016r na adres  e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

30.08.2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim przypomina.

Rodziny które nie przekraczają kwoty 514 zł netto na członka rodziny mogą ubiegać się o stypendium szkolne.

Wnioski można pobierać od 29.08.2016r w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pok. 16 w godzinach od 715 do 1515. Ostateczny termin składania Wniosków mija 15.09.2016r. Wszelkich informacji można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 16 lub telefonicznie tef.56( 6886087) wew.146

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Chodubski

17.08.2016 r.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie na realizację Rządowego Programu Wyprawka Szkolna w roku szkolnym 2016/2017., które weszły w życie 19 lipca 2016 roku.
Program zakłada m.in. wsparcie w zakresie zakupienia materiałów edukacyjnych dla:

 1. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 2. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Wyprawka Szkolna jest pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub  podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego objęci zostaną uczniowie:
1.   słabowidzący,
2.    niesłyszący,
3.    słabosłyszący,
4.     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5.     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6.     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7.         z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8.   z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7 – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty”, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej – dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.
Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych,

 1. Wniosek jest dostępny w sekretariacie Zespołu Szkół i na stronie  internetowej www.radzyn.edu.pl; Wnioski należy składać do 31 SIERPNIA 2016r. w sekretariacie Zespołu Szkół;
 2. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 3. Dyrektor szkoły zwraca osobom uprawnionym koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości jak w tabeli;
 4. Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych;

Wnioski na dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych
na rok szkolny 2016/2017 w ramach programu WYPRAWKA SZKOLNA 2016 należy
składać do 31 SIERPNIA 2016r. w sekretariacie Zespołu Szkół;

05.08.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.07.2016 r.

Oferta sprzedaży

samochodu Fiata Doblo

rok produkcji 2004

oferta (pdf)

31.03.2016 r.

OGŁOSZENIE O PRACĘ

W związku z opracowywanym Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, wykonawca Planu Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. poszukuje osoby chętne do przeprowadzenia ankietyzacji wśród mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Tel. 52/345 60 81 - w godz.8.00-16.00
Justyna Danik
Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.
ul. Gdańska 76
86-021 Bydgoszcz

10.02.2016 r.

Ogłoszenie o wyniku 
postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r.poz.1118 z późn.zm.) mający na celu powierzenie lub wsparcie w roku 2016 realizacji zadania:

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej  , siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz  organizacja  turnieju  piłki nożnej  halowej  oldbojów.

Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński.
Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 130.000,00 zł. Umowa zostanie  podpisana dnia  15.02.2016r
 
Burmistrz Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski

 

31.03.2016 r.

OGŁOSZENIE O PRACĘ

W związku z opracowywanym Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, wykonawca Planu Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. poszukuje osoby chętne do przeprowadzenia ankietyzacji wśród mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Tel. 52/345 60 81 - w godz.8.00-16.00
Justyna Danik
Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.
ul. Gdańska 76
86-021 Bydgoszcz

10.02.2016 r.

Ogłoszenie o wyniku 
postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r.poz.1118 z późn.zm.) mający na celu powierzenie lub wsparcie w roku 2016 realizacji zadania:

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej  , siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz  organizacja  turnieju  piłki nożnej  halowej  oldbojów.

Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński.
Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 130.000,00 zł. Umowa zostanie  podpisana dnia  15.02.2016r
 
Burmistrz Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski

 

08.01.2016 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm ) 
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2016 r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionego niżej zadania:
Zadanie :
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego  oraz organizacja  turnieju  piłki  nożnej halowej oldbojów.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi: 130.000,00
Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie w formie powierzenia według następujących zasad: 
1. Formy zajęć z młodzieżą muszą mieć charakter stałych zajęć pod opieką   wykwalifikowanej kadry instruktorskiej lub trenera.
2. Program szkoleniowy musi być dostosowany dla określonej kategorii zawodników.
3. Określenie ilości uczestników.
4. Kwalifikacje kadry i jej doświadczenie w realizacji podobnych zadań.
5. Rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.
6. Dotacja na zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
7. Oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
-  termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
-  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
-  informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
-  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadana;
-  inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty;
-  inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.
8. Dotacja na realizację zadania będzie skalkulowana z uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia instruktorów lub trenera, zapewnienia miejsca prowadzenia treningów, zapewnia obsługi sędziowskiej, kosztów transportu na mecze, zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu sportowego.
Zasady przyznania dotacji:
1.Dotacja na powyższe zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
2.Oferta na zadania powinny zawierać w szczególności:
1.szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowany do realizacji,
2.termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3.informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,
4.kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
5.informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
6.inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty,
7.inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.
 Pozostałe zasady przyznania dotacji:
1.Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
2.Burmistrz Miasta i Gminy przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotację ze środków budżetu gminy w roku ubiegłym.
4. Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 29.01.2016 r. do godz. 1515  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój Nr 1).
Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: bip.radzynchelminski.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój Nr 16). Do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2015r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12.02.2016r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim oraz w biuletynie informacji publicznej w terminie 4 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się informację o zrealizowanym przez organ w roku poprzednim zadaniu publicznym tego samego rodzaju wymienionego wyżej i związanymi z nimi kosztami:
Zadanie:
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego  oraz organizacja  turnieju  piłki  nożnej halowej oldbojów Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny  Klub Sportowy „Radzynianka” Radzyń Chełmiński- 100.000,00
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

pliki: umowa, oferta, sprawozdanie

 

07.12.2015 r.

Likwidacja Stowarzyszenia
na Rzecz Dzieci Młodzieży i Osób Doroslych Niepełnosprawnych
w Radzyniu Chełmińskim

04.01.2013 roku Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Młodzieży i Osób Doroslych Niepełnosprawnych w Radzyniu Chełmińskim na Zebraniu Walnym podjęło uchwałę o likwidacji stowarzyszenia. Orzeczeniem sądu rozpoczął się proces likwidacji. W 2015 roku Stowarzyszenie poczyniło wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.

Prezes Stowarzyszenia

Ewa Chodubska

 

06.10.2015 r.

OKZ. 520.4.2015.EB

Sprawozdanie z przeprowadzonej konsultacji  Burmistrza  Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego z organizacjami  pozarządowymi .

Dnia  16.09.2015r  do wszystkich organizacji pozarządowych  został wysłany   formularz konsultacyjny  wraz z projektem uchwały  dot. Programu współpracy w 2016r Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami  pozarządowymi , osobami prawnymi i jednostkami  organizacyjnymi działającymi  na podstawie  przepisów o stosunku Państwa  do Kościoła Katolickiego  w Rzeczpospolitej Polskiej ,o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności  sumienia  i wyznania oraz  stowarzyszeniami  jednostek  samorządu  terytorialnego jeżeli ich cele  statutowe obejmują prowadzenie  działalności pożytku publicznego. Organizacje te nie wniosły żadnych  uwag  do w/w programu. W związku z powyższym  nawiązując do Art.5a ust 1.Ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ,który mówi  cytuję „organ stanowiący  jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacji z  organizacjami pozarządowymi roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.”  Projekt uchwały  przekazuje pod obrady  Rady Miejskiej Radzynia  Chełmińskiego .

Z poważaniem.
Krzysztof Chodubski

10.09.2015 r.

Oferta na organizację zajęć sportowych dla dzieci rocznik 2006-2007

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego  w drodze Zarządzenia . Zlecenie zadania publiczne i przyznanie dotacji z budżetu  gminy.

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

„Organizacja  zajęć  sportowych  dla dzieci  rocznik 2006- 2007 z zakresu  piłki  nożnej.”

Oferta z dnia  09.09.2015r

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 (6886087) wew. 148

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia  16.09.2015r na adres e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

Oferta (pdf)

10.02.2014 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r.poz.1118 z późn.zm.) mający na celu powierzenie lub wsparcie w roku 2015 realizacji zadania:

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej , siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński.
Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 100.000,00 zł. Umowa zostanie podpisana dnia 11.02.2015r
 

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski


13.01.2015 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm ) 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2015 r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionego niżej zadania:

Zadanie :

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej ,siatkówki plażowej ,tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi: 100.000,00

Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie w formie powierzenia według następujących zasad:

 1. Formy zajęć z młodzieżą muszą mieć charakter stałych zajęć pod opieką  wykwalifikowanej kadry instruktorskiej lub trenera.
 2. Program szkoleniowy musi być dostosowany dla określonej kategorii zawodników.
 3. Określenie ilości uczestników.
 4. Kwalifikacje kadry i jej doświadczenie w realizacji podobnych zadań.
 5. Rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.
 6. Dotacja na zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
 7. Oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:
 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadana;
 • inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty;
 • inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.
 1. Dotacja na realizację zadania będzie skalkulowana z uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia instruktorów lub trenera, zapewnienia miejsca prowadzenia treningów, zapewnia obsługi sędziowskiej, kosztów transportu na mecze, zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu sportowego.

Zasady przyznania dotacji:

 1. Dotacja na powyższe zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 2. Oferta na zadania powinny zawierać w szczególności:

  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowany do realizacji,

  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

  3. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,

  4. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,

  6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty,

  7. inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

 Pozostałe zasady przyznania dotacji:

 1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

 2. Burmistrz Miasta i Gminy przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

 3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotację ze środków budżetu gminy w roku ubiegłym.

 4. Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 5. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 04.02.2015 r. do godz. 1515  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój Nr 1).
  Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: bip.radzynchelminski.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój Nr 23). Do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2014r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13.02.2015r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim oraz w biuletynie informacji publicznej w terminie 4 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się informację o zrealizowanym przez organ w roku poprzednim zadaniu publicznym tego samego rodzaju wymienionego wyżej i związanymi z nimi kosztami:

 1. Zadanie:
  Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Radzynianka” Radzyń Chełmiński- 57.000,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

załączniki:

Sprawozdanie
Oferta
Umowa

4.09.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim przypomina.

W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 4 grudnia 2007r Nr XI/79/07
w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (nauczycieli emerytów, rencistów) można składać wnioski o pomoc zdrowotną. Wnioski należy złożyć do 31.10.2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (sekretariat). Formularze wniosku są do pobrania w Urzędzie pok. 23 i poniżej.

 Wszelkich informacji można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 23 lub telefonicznie tel. 56 6886087 wew. 148

formularz(doc)

15.07.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim przypomina. Rodziny które nie przekraczają kwoty 456 zł netto na członka rodziny mogą ubiegać się o stypendium szkolne. Wnioski można pobierać od 29.08.2014r w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pok. 23 w godzinach od 715 do 1515. Ostateczny termin składania Wniosków mija 15.09.2014r. Wszelkich informacji można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 23 lub telefonicznie tef.56( 6886087) wew.148

wniosek(doc)

13.05.2014 r.

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego  w drodze Zarządzenia . Zlecenie zadania publicznego oznaczenia przyznanie dotacji z budżetu  gminy.

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

Promocja wolontariatu młodzieżowego. Radzyń Chełmiński  Fabryką Dobra

Oferta z dnia  06.05.2014r

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 (6886087) wew 148

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia  22.05.2014r na adres e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

oferta (PDF)


05.02.2014 r.

Ogłoszenie o wyniku 
postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.Nr 234,poz.1536) mający na celu powierzenie lub wsparcie w roku 2014 realizacji zadania:

 1. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.


Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński.
Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 57.000,00 zł. Umowa zostanie zawarta w dniu  10.02.2014r.
 
.
Burmistrz Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski

8.01.2014 r

 

 

21.03.2014 r.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym
 Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński realizuje od 01.08.2013 r. do 31.03.2014 r. projekt „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w oparciu o doświadczenia włoskich spółdzielni socjalnych” w ramach programu Leonardo da Vinci będącego komponentem Programu  „Uczenie się przez całe życie”.
Partnerem Stowarzyszenia  w zakresie realizacji projektu była organizacja CESIE Centro Studi Ed Iniziative Europeo z Palermo (Włochy). Głównym działaniem projektu była wymiana, która odbyła się od 4-17.11.2013r. we Włoszech.  Uczestnikami projektu byli członkowie stowarzyszenia, natomiast priorytetowym celem projektu było poznanie zasad ekonomii społecznej i funkcjonowania spółdzielni socjalnych we Włoszech. Zgromadzone informacje wykorzystane zostaną w praktyce zawodowej uczestników wymiany. Umożliwią między innymi prowadzenie warsztatów dla osób zainteresowanych prowadzeniem spółdzielni socjalnych. Dzięki projektowi możliwe było:
- poznanie specyficznych obszarów działalności spółdzielni socjalnych,
- obserwowanie efektów ich pracy oraz wpływu na otoczenie,
- zapoznanie się z instrumentami wykorzystywanymi przez istniejące spółdzielnie socjalne w działalności na rzecz rozwoju i reintegracji społecznej oraz zawodowej obywateli,
- zapoznawanie się z metodami rozpoznawania problemu wykluczenia społecznego, diagnozowania potrzeb klientów, należących do grup zagrożonych wykluczeniem, ze względu na swoistą sytuację społeczną i ekonomiczną oraz praktycznymi sposobami radzenia sobie z tym zjawiskiem,
- nabycie kwalifikacji do udzielania wsparcia klientom z grup defaworyzowanych na rynku pracy i motywowania ich do podejmowania inicjatywy gospodarczej oraz aktywności społecznej,
- rozwijanie doświadczeń, pozwalających identyfikować korzyści płynące z ogólnoeuropejskiej mobilności zawodowej i szkoleniowej oraz kształcenie umiejętności oddziaływania na klientów Stowarzyszenia w zakresie promowania aktywności, mobilności i integracji,
- usprawnienie funkcjonowania Stowarzyszenia i rozwinięcie oferty o działalność informacyjną dotyczącą prowadzenia spółdzielni socjalnych, możliwościach rozwoju spółdzielczości w Polsce, proponowanych formach wsparcia finansowego i merytorycznego,
- poprawa motywacji i elastyczności członków Stowarzyszenia w zakresie rozwoju własnych kwalifikacji i planowania indywidualnej kariery zawodowej.

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną jej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

28.02.2014 r.

Rejestr uchwalonych i opublikowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

1. UCHWAŁA Nr XVII/111/08 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMINSKIEGO z dnia 27 maja 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 161/6, 144/5, 144/6, 144/7 oraz dla czesci działki nr 142/14 – obreb Kneblowo, położonych w gminie Radzyn Chełminski.( Dz. U. Woj.Kuj-Pom Nr 94 poz.1517 z dnia 11 lipca 2008r).
tekst uchwały

2. UCHWAŁA NR V/28/11 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Południe-Zachod" w Radzyniu Chełmińskim (Dz. U. Woj. Kuj-Pom Nr 108, poz. 878 z dnia 10 maja 2011r)
tekst uchwały

3. UCHWAŁA NR XLIX/334/10 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice, Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński (Dz. U. Woj. Kuj-Pom Nr 212, poz. 2958 z dnia 28.12.2010r)
tekst uchwały

4. UCHWAŁA NR V/29/11RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 1 marca 2011 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Stara Ruda w gminie Radzyń Chełmiński (Dz. U. Woj. Kuj-Pom Nr 146, poz. 1240 z dnia 30 czerwca 2011r)
tekst uchwały

5. uchwała nr VI/46/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński(Dz. U. Woj. Kuj-Pom Nr 161, poz.1357z dnia 20 lipca 2011r)
tekst uchwały

6. uchwała nr XIII/99/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zielnowo II" w gminie Radzyń Chełmiński (Dz. U. Woj. Kuj-Pom 2012.43 z dnia 16 styczna 2012 r)
http://www.bip.radzynchelminski.pl/plik,5326,uchwala-nr-xiii-99-11.pdf

7. uchwała nr XVII/155/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński(Dz. U. Woj. Kuj-Pom 2012.1727 z dnia 29 sierpnia 2012r)
tekst uchwały

8. uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński (Dz. U. Woj. Kuj-Pom Nr 174, poz. 1474 z dnia 3 sierpnia 2011r)
tekst uchwały

9. uchwała nr XIII/98/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński(Dz. U. Woj. Kuj-Pom 2012.42 z dnia 16 stycznia 2012r)
tekst uchwały

10. uchwała nr XVI/133/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński(Dz. U. Woj. Kuj-Pom 2012.1850 z dnia 14 września 2012r)
tekst uchwały

11. uchwała nr VI/48/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński (Dz. U. Woj. Kuj-Pom Nr 164, poz. 1383 z dnia 27 lipca 2011r)
tekst uchwały

12. uchwała nr XVII/153/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Janowo w gminie Radzyń Chełmiński (Dz. U. Woj. Kuj-Pom 2012.1725 z dnia 29 sierpnia 2012r)
tekst uchwały

13. uchwała nr VI/47/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Nowy Dwór w gminie Radzyń Chełmiński (Dz. U. Woj. Kuj-Pom Nr 161 poz.1358 z dnia 20 sierpnia 2011r)
tekst uchwały

14. uchwała nr XVII/154/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przstrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński (Dz. U. Woj. Kuj-Pom 2012.1726 z dnia 29 sierpnia 2012r)
tekst uchwały

15. uchwała nr XXIII/206/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński(Dz. U. Woj. Kuj-Pom 2013.1132 z dnia 18 marca 2013r)
tekst uchwały

16. uchwała nr XXIII/205/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Czeczewo w gminie Radzyń Chełmiński(Dz. U. Woj. Kuj-Pom 2013.1131 z dnia 18 marca 2013r)
tekst uchwały

Uchwała nr XIII/127/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński. (Dz.U. Woj. Kuj-Pom poz 829 z dnia 9 marca 2016r)
tekst uchwały

Uchwała nr XIII/126/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Dębieniec. (Dz.U. Woj. Kuj-Pom poz 828 z dnia 9 marca 2016r)
tekst uchwały


26.02.2014 r.

OFERTA ORGANIZACJI NA REALIZACJĘ ZADNIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego  w drodze Zarządzenia . Zlecenie zadania publicznego oznaczenia przyznanie dotacji z budżetu  gminy.

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

 Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi.

 

Oferta z dnia  26.02.2014r

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 (6886087) wew 148

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 07.03.2014r na adres  e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

oferta (PDF)


05.02.2014 r.

 

 

 

26.02.2014 r.

OFERTA ORGANIZACJI NA REALIZACJĘ ZADNIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego  w drodze Zarządzenia . Zlecenie zadania publicznego oznaczenia przyznanie dotacji z budżetu  gminy.

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

 Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi.

 

Oferta z dnia  26.02.2014r

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 (6886087) wew 148

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 07.03.2014r na adres  e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

oferta (PDF)


05.02.2014 r.

Ogłoszenie o wyniku 
postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.Nr 234,poz.1536) mający na celu powierzenie lub wsparcie w roku 2014 realizacji zadania:

 1. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.


Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński.
Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 57.000,00 zł. Umowa zostanie zawarta w dniu  10.02.2014r.
 
.
Burmistrz Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski

8.01.2014 r

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2014 r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionego niżej zadania: 

Zadanie  

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi: 57.000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie w formie powierzenia według następujących zasad: 
1. Formy zajęć z młodzieżą muszą mieć charakter stałych zajęć pod opieką   wykwalifikowanej kadry instruktorskiej lub trenera.
2. Program szkoleniowy musi być dostosowany dla określonej kategorii zawodników.
3. Określenie ilości uczestników.
4. Kwalifikacje kadry i jej doświadczenie w realizacji podobnych zadań.
5. Rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.
6. Dotacja na zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
7. Oferta na zadanie powinny zawierać w szczególności:
1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadana;
6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty;
7. inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.
8. Dotacja na realizację zadania będzie skalkulowana z uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia instruktorów lub trenera, zapewnienia miejsca prowadzenia treningów, zapewnia obsługi sędziowskiej, kosztów transportu na mecze, zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu sportowego.

Zasady przyznania dotacji:

 1. Dotacja na powyższe zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
 2. Oferty na zadania powinny zawierać w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowany do realizacji,
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,
  4. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
  6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty,
  7. inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

 Pozostałe zasady przyznania dotacji:

 1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotację ze środków budżetu gminy w roku ubiegłym.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 31.01.2014 r. do godz. 1515  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój Nr 1).
  Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: bip.radzynchelminski.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój Nr 23). Do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2013r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10.02.2014r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim oraz w biuletynie informacji publicznej w terminie 4 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się informację o zrealizowanym przez organ w roku poprzednim zadaniu publicznym tego samego rodzaju wymienionego wyżej i związanymi z nimi kosztami:

 1. Zadanie:
  Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Radzynianka” Radzyń Chełmiński- 52.000,00 zł
 2. Zadanie:
  Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi - 2.500 zł

Burmistrz
Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

Zarządzenie nr 1/2014

7.11.2013 r

OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI GMIN ZIEMI WĄBRZESKIEJ

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wąbrzeskiej z dnia 31 października 2013 r. wszczęta została likwidacja Związku Gmin Ziemi Wąbrzeskiej z siedzibą w Wąbrzeźnie.

Likwidatorem Związku ustanowiony został Leszek Kawski.
Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Związku Gmin  w terminie do 6.12.2013 r. na adres: Związek Gmin Ziemi Wąbrzeskiej,       87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 19.

23.09.2013 r.

WNIOSEK
O  WYDANIE DECYZJI  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH

Załączniki obowiązkowe:

 • karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane;
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy               z  dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) lub karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu trybie art. 69 w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 • kopia mapy ewidencyjnej poświadczona przez właściwy organ, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – w trzech egzemplarzach;
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 4 lub 5, czyli:
 • koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
 • decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze;

prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy o której mowa w pkt. 3 mapa sytuacyjno – wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – w trzech egzemplarzach;

 • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, jednakże:
  • jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  • jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne,
  • jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4    i 5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:

205,00 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

17,00 zł   - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

 

Wniosek do pobrania (plik doc)

23.09.2013 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonej konsultacji  Burmistrza  Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego z organizacjami  pozarządowymi.

Dnia  06.09.2013r  do wszystkich organizacji pozarządowych  został wysłany   formularz konsultacyjny  wraz z projektem uchwały  dot. Programu współpracy w 2014r Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami  pozarządowymi , osobami prawnymi i jednostkami  organizacyjnymi działającymi  na podstawie  przepisów o stosunku Państwa  do Kościoła Katolickiego  w Rzeczpospolitej Polskiej ,o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności  sumienia  i wyznania oraz  stowarzyszeniami  jednostek  samorządu  terytorialnego jeżeli ich cele  statutowe obejmują prowadzenie  działalności pożytku publicznego. Organizacje te nie wniosły żadnych  uwag  do w/w programu. W związku z powyższym  nawiązując do Art.5a ust 1.Ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ,który mówi  cytuję „organ stanowiący  jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacji z  organizacjami pozarządowymi roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.”  Projekt uchwały  przekazuje pod obrady  Rady Miejskiej Radzynia  Chełmińskiego .

Z poważaniem

Krzysztof Chodubski

6.09.2013 r.

Program współpracy w 2014r. Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi
działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Formularz konsultacji (pdf)
Formularz konultacji (odt)

Załącznik (pdf)

6.09.2013 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim przypomina.

W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 4 grudnia 2007r Nr. XI/79/07 w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (nauczycieli emerytów, rencistów) można składać wnioski o pomoc zdrowotną . Wnioski należy złożyć do 31.10.2013r w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (sekretariat).

Formularze wniosku są do pobrania w Urzędzie pok. 23 lub jako załacznik niniejszego komunikatu. Wszelkich informacji można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 23 lub telefonicznie tef.56(6886087) wew. 148

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej (pdf)

7.08.2013 r.

OFERTA

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3,  z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł
 2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w drodze Zarządzenia. Zlecenie zdania publicznego oznaczenia przyznanie dotacji z budżetu gminy.

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dniach 21.08.2013 r. do 21.09.2013 r.

Oferta z dnia 05.08.2013 r.

pytania i wątpliwości należy kierować pod numer 56 (6886087) wew. 148

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 14.08.2013 r. na adres e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

Treść oferty

9.07.2013 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim przypomina.

Rodziny   które nie przekraczają   kwoty   456 zł netto na członka rodziny mogą ubiegać się o stypendium szkolne.

Wnioski   można  pobierać od 23.08.2013r w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pok. 21 w godzinach od 7:15 do 15:15. Ostateczny termin składania  Wniosków mija 15.09.2013r. Wszelkich informacji   można uzyskać  osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 21 lub telefonicznie  tef.56( 6886087) wew.148

8.04.2013 r.

Ogłoszenie o wyniku II postępowania konkursowego
Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

informuje o wynikach II konkursu ofert na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim z dnia 03.04.2013r. Na w/w ogłoszenie wpłynęła do dnia 25 marca 2013r jedna oferta. Z uwagi na brak wymaganej ilości kandydatów (2 oferty) konkurs nie został rozstrzygnięty. Komisja zaproponowała dalsze postępowanie zgodnie z art.49 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

8.04.2013 r.

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
z terenu miasta i gminy za 2012 rok.

Na podstawie art.5a. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ).

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 05 stycznia 2012r. na podstawie art. 13 w związku z art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na celu przyznanie dotacji na realizację wymienionych niżej zadań:
1. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.”
2. „Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi.”
Do realizacji tych zadań zgłosiło się w otwartym konkursie Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”. Stowarzyszenie to spełniało wymogi konkursu.
Dnia 14 lutego 2012r. zawarto z tą organizacją umowę Nr OKZ.524.5.2012r. na realizację drugiego zadania i przekazanie dotacji w wysokości 2 500,00 zł. Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu halowego turnieju piłki nożnej z udziałem innych drużyn amatorskich. Celem tego zadania było zwiększenie zamiłowania do sportu oraz uaktywnienie osób w wieku średnim.
Dnia 14 kwietnia 2012r. Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzyniu Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.
Dnia 14 lutego 2012r. zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” umowę Nr OKZ.524.4.2012r. na realizacje pierwszego zadania i przekazanie dotacji w wysokości 52 000,00 zł. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego. Celem zadania było podniesienie poziomu wyszkolenia młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.
Stowarzyszenie w ramach swojego działania wyszkoliło w zakresie piłki nożnej 60 osób, tj. 30 osób – młodzież, oraz 30 osób – dorośli. Przeprowadzano dwa treningi w tygodniu oraz rozgrywano po jednym meczu tygodniowo. Wyszkolono również 6 osób dorosłych w zakresie tenisa stołowego przeprowadzając jeden trening w tygodniu oraz rozgrywając po jednym meczu tygodniowo.
Dnia 31 grudnia 2012r. Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzyniu Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz złożeniem przez Stowarzyszenie Aktywna Wieś w Zielnowie wniosku na realizację zadania p/n „ Organizacja Festynu Rodzinnego dnia 14.07.2012r. dla Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński” zawarto w dniu 09 lipca 2012r. z w/w Stowarzyszeniem umowę Nr OKZ.524.11.2012r. o wsparcie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości 2.500,00 zł. Realizacja zadania polegała na organizacji dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński festynu rodzinnego, który miał na celu integrację społeczności lokalnej.
Dnia 23 sierpnia 2012r. Stowarzyszenie to złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz złożeniem przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński wniosku na realizację zadania p/n „Organizacja i przeprowadzenie pikniku integracyjnego dla uczestników V Rajdu Pana Samochodzika i Templariuszy dnia 22.09.2012r.” zawarto w dniu 18 września 2012r. z w/w Stowarzyszeniem umowę Nr OKZ.524.13.2012r. o wsparcie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości 2.500,00 zł. Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu oraz organizacji pikniku integracyjnego dla uczestników Rajdu.
Dnia 23 sierpnia 2012r. Stowarzyszenie to złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 87,65 %, zgodnie z celem na jaki została przekazana. Zwroty niewykorzystanej dotacji nastąpiły w dniu 10 października 2012r. w wysokości 19,13 zł oraz w dniu 31 października 2012r. w wysokości 289,56 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz złożeniem przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” wniosku na realizację zadania p/n „ Współorganizacja z Samorządem Miasta Wąbrzeźna i Kowalewa Turnieju piłki halowej na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym” zawarto w dniu 30 listopada 2012r. z w/w Stowarzyszeniem umowę Nr OKZ.524.14.2012r. o wsparcie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości 2.000,00 zł. Realizacja zadania polegała na pomocy w organizacji oraz udział w rozgrywkach sportowych w turnieju charytatywnym na rzecz osób niepełnosprawnych.
Dnia 31 grudnia 2012r. Stowarzyszenie to złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 96,25%, zgodnie z celem na jaki została przekazana. Zwrot niewykorzystane dotacji w wysokości 74,99 zł nastąpił w dniu 11 listopada

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

11.03.2013 r.

INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim informuje , że użyczony sprzęt ( meble, wyposażenie , pomoce dydaktyczne ) od Demokratycznej Unii Kobiet z siedziba w Bydgoszczy znajdujący się w ośrodku edukacji przedszkolnej w Rywałdzie , wykorzystywany jest zgodnie z celami projektu „Dołącz do nas przedszkolaku”. .

15.02.2013 r.

II ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ogłasza II konkurs na stanowisko  Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.

Konkurs prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą  ( Dz. U. Z 2012r poz. 182 ) oraz w oparciu o zatwierdzony przez komisję konkursową Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.

 1. Wymagane kwalifikacje kandydata :
  1. posiada wykształcenie wyższe (preferowane medyczne),
  2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
  3. posiada co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym  albo ukończone studia na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,
  4. nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie

 2. Wymagane dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
  4. dokumenty potwierdzające 5-letni staż na stanowisku kierowniczym albo potwierdzające 3-letni staż pracy i ukończenie studiów na kierunku zarządzanie,
  5. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
  6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  7. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji objętej postępowaniem konkursowym w rozumieniu prawa pracy
  8. koncepcję funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim w zakresie spraw organizacyjnych, ekonomicznych, zatrudnienia, praw pacjenta i jakości świadczonych usług,
  9. kserokopię dowodu osobistego,
  10. oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 2002 r Nr 1010, poz.926 z późniejszymi zmianami ).

  Dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, powinny być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 3. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach  z adnotacją : „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński do dnia  25 marca 2013r. Na kopercie należy również umieścić imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej.

 4. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
  1. Przewiduje się , iż rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 30 dni od upłynięcia terminu składania dokumentów aplikacyjnych, określonych w punkcie III,
  2. Przewiduje się , iż powiadomienie pisemne kandydatów biorących udział w konkursie o wynikach konkursu nastąpi w ciągu 14 dni  od dnia ostatniego posiedzenia Komisji konkursowej.

 5. Udostępnienie materiałów informacyjnych:
  Regulamin konkursu przyjęty przez Komisję konkursową w dniu 06.12.2012r jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  w Radzyniu Chełmińskim (www.bip.radzynchelminski.pl).
  Z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 w pokoju nr  21  w godzinach   800 - 1500   w  okresie od 20.02.2013r. do  22.03.2013r., zapoznanie się z rozmieszczeniem  pomieszczeń w budynku przychodni  udostępnione będzie w każdy poniedziałek w godzinach 1300 - 1500  przez wyznaczoną osobę.

 6. Dodatkowe informacje:
  1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa powołana Uchwałą Rady Miejskiej  Radzynia Chełmińskiego Nr  XIX / 175 / 12 z dnia 16 listopada 2012 roku.
  2. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
  3. Z wybranym kandydatem  zostanie zawarty stosunek pracy na podstawie umowy   cywilno- prawnej na okres  6  lat.
  4. Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie lub niekompletne Komisja konkursowa pozostawi bez rozpatrzenia, o czym Przewodniczący Komisji konkursowej powiadomi zainteresowanych w terminie 14 dni od dnia posiedzenia.
  5. Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego (www.bip.radzynchelminski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

15.02.2013 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

informuje o wynikach  konkursu ofert na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Radzyniu Chełmińskim w dniu 14.02.2013r. Na  w/w ogłoszenie  wpłynęły  do dnia 21 stycznia  2013r dwie oferty. Z uwagi na  fakt  wycofania  w dniu 12.02.2013r jednej oferty  Komisja  poinformowała  Burmistrza  Miasta i Gminy  w Radzyniu Chełmińskim o braku  wymagalnej  przepisami  ilości  ofert  i negatywnym zakończeniu  postępowania  konkursowego , zobowiązując  Przewodniczącego  Komisji  do  przekazania  Burmistrzowi  informacji  o  ogłoszenie  drugiego  konkursu  na stanowisko  kierownika SPZOZ w Radzyniu Chełmińskim.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski

12.02.2013 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.Nr 234,poz.1536) mający na celu powierzenie lub wsparcie w roku 2013 realizacji zadań:

 1. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.
  Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński.
  Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 52.000,00 zł. Umowa zostanie zawarta w dniu 14.02.2013r.

 2. Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia
  w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi.
  Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński.
  Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 2.500,00 zł. Umowa zostanie zawarta w dniu 14.02.2013r.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski

07.01.2013 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
 
na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) 
 
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2013 r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionych niżej zadań:
 
Zadanie Nr 1
 
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi: 52.000,00 zł
 
Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie w formie powierzenia według następujących zasad: 
1. Formy zajęć z młodzieżą muszą mieć charakter stałych zajęć pod opieką   wykwalifikowanej kadry instruktorskiej lub trenera.
2. Program szkoleniowy musi być dostosowany dla określonej kategorii zawodników.
3. Określenie ilości uczestników.
4. Kwalifikacje kadry i jej doświadczenie w realizacji podobnych zadań.
5. Rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.
6. Dotacja na zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
7. Oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:
1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadana;
6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty;
7. inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.
8. Dotacja na realizację zadania będzie skalkulowana z uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia instruktorów lub trenera, zapewnienia miejsca prowadzenia treningów, zapewnia obsługi sędziowskiej, kosztów transportu na mecze, zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu sportowego.

 Zadanie Nr 2 
 
Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi.
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powierzonego zadania wynosi 2.500 zł.
 
Realizacja zadania obejmować będzie:
Realizacja tego zadania ma na celu uaktywnienie osób w wieku średnim do uprawiania sportu poprzez rywalizację z drużynami sportowymi z innych miejscowości, co pozwoli na nawiązanie wzajemnych kontaktów sportowych.
 
Obejmować będzie:
Organizację miejsca turnieju, wyżywienia dla zawodników, zapewnienie opieki medycznej i sędziowskiej, zabezpieczenie porządku i czystości w trakcie i po turnieju.
 
Zasady przyznania dotacji:
1. Dotacja na powyższe zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
2. Oferty na zadania powinny zawierać w szczególności:
1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowany do realizacji,
2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,
4. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty,
7. inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.
 Pozostałe zasady przyznania dotacji:
1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
2. Burmistrz Miasta i Gminy przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotację ze środków budżetu gminy w roku ubiegłym.
4. Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia31.01.2013 r. do godz. 1515  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój Nr 1).
Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: bip.radzynchelminski.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój Nr 21). Do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2012r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 08.02.2013r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim oraz w biuletynie informacji publicznej w terminie 4 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się informację o zrealizowanym przez organ w roku poprzednim zadaniu publicznym tego samego rodzaju wymienionego wyżej i związanymi z nimi kosztami:
1. Zadanie:
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Radzynianka” Radzyń Chełmiński- 52.000,00 zł
2. Zadanie:
Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi - 2.500 zł

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

21.11.2012 r.

Oferta realizacji zadania publicznego

rodzaj zadania publicznego:
Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

tytuł zadania publicznego:
Współorganizacja z Samorządem Miasta Wąbrzeźna i Kowalewa Turnieju piłki halowej na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym

pobierz (pdf)

21.11.2012 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonej konsultacji  Burmistrza  Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego z organizacjami  pozarządowymi .

Dnia 10.10.2012r  do wszystkich organizacji pozarządowych  został wysłany   formularz konsultacyjny  wraz z projektem uchwały  dot. Programu współpracy w 2012r Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami  pozarządowymi , osobami prawnymi i jednostkami  organizacyjnymi działającymi  na podstawie  przepisów o stosunku Państwa  do Kościoła Katolickiego  w Rzeczpospolitej Polskiej ,o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności  sumienia  i wyznania oraz  stowarzyszeniami  jednostek  samorządu  terytorialnego jeżeli ich cele  statutowe obejmują prowadzenie  działalności pożytku publicznego. Organizacje te nie wniosły żadnych  uwag  do w/w programu. W związku z powyższym  nawiązując do Art.5a ust 1.Ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ,który mówi  cytuję „organ stanowiący  jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacji z  organizacjami pozarządowymi roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.”  Projekt uchwały  przekazuje pod obrady  Rady Miejskiej Radzynia  Chełmińskiego.

Z poważaniem
Krzysztof Chodubski

18.09.2012 r.

KOMUNIKAT

w sprawie decyzji GIS o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży wszystkich alkoholi dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz w punktach gastronomicznych pochodzących z Republiki Czeskiej, z wyjątkiem piwa i wina.

W związku z przypadkami zatrucia alkoholem metylowym w Republice Czeskiej, którego źródłem jest sfałszowany alkohol wprowadzony do sprzedaży na terenie Czech konieczne jest podjęcie szczególnych środków ostrożności. Alkohol metylowy, który znajduje się w sfałszowanych markach kilku wyrobów wysokoprocentowego alkoholu jest niebezpieczną trucizną, której spożycie może być śmiertelne. Ze względów bezpieczeństwa Ministerstwo Zdrowia zaleca powstrzymanie się od konsumpcji jakiegokolwiek alkoholu pochodzącego z Republiki Czeskiej.

Władze Czeskie w piątek 14 września 2012 roku wprowadziły zakaz sprzedaży alkoholu wysokoprocentowego.

W związku z powyższym w dniu 16 września br. Główny Inspektor Sanitarny wydał decyzję o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży wszystkich alkoholi dostępnych w punktach sprzedaży detaliczne, hurtowej oraz w punktach gastronomicznych pochodzących z Republiki Czeskiej, z wyjątkiem piwa i wina.

Decyzja GIS jest wydana na podstawie art. 27c ust. 1 oraz art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) w zw. z art. 104 § 1, art. 107 § 1 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.);

W przypadku podejrzenia zatrucia alkoholem metylowym należy udać się do najbliższego szpitala lub wezwać karetkę Pogotowia Ratunkowego. Jedynie podjęcie wczesnego leczenia może uchronić osoby zatrute przed poważnymi konsekwencjami.

Z poważaniem
/-/ Agnieszka Gołąbek
Rzecznik prasowy Ministra Zdrowia

11.09.2012 r.

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego w drodze Zarządzenia. Zlecenie zadania publicznego oznaczenia przyznanie dotacji z budżetu gminy.

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym): "Organizacja i przeprowadzenie pikniku integracyjnego dla uczestników rajdu „Pana Samochodzika i Templariuszy - oferta z dnia 10.09.2012r

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 (6886087) wew 148

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 18.09.2012r na adres e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

oferta realizacji zadania (pdf)

28.06.2012 r.

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego  w drodze Zarządzenia . Zlecenie zadania publicznego oznaczenia przyznanie dotacji z budżetu  gminy.

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

"Organizacja  i przeprowadzenie  pikniku  integracyjnego dla uczestników rajdu  „Pana Samochodzika  i Templariuszy   - oferta z dnia  10.09.2012r

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 (6886087) wew 148

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia  18.09.2012r na adres e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

 

oferta realizacji zadania (pdf)

5.03.2012 r.

Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Centrum Integracji Społecznej realizujący projekt pt. „Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie” nr umowy UDA-POKL.07.02.01-04-096/11-00

Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Wniosek o dofinansowanie projektu nr SIMIK: WND-POKL.07.02.01-04-096/11

Tytuł: Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie  

Informuje, iż na zaproszenie do złożenia  oferty cenowe na świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu w postępowaniu na zadanie o wartości powyżej 14 000 Euro wpłynęła jedna oferta. W/w oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w dokumentacji.

W związku z powyższym informuje, że wybrano na to zadanie ofertę:

Ośrodek Wsparcia Psychologicznego i Rozwoju Osobistego EIDOS
Marzena Zdziech
Nowy Dwór 20
87-220 Radzyń Chełmiński

Za kwotę 100,00 zł/h brutto

Kierownik CIS
Bartosz Lewandowski

17.02.2012 r.

Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie

działające w ramach wniosku o dofinansowanie nr WND-POKL.07.02.01-04-096/11 pt „Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie” reprezentowane przez Kierownika Bartosza Lewandowskiego

zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi:
poradnictwa psychologicznego (grupowego i indywidualnego) dla uczestników projektu

.
Kod zamówienia:  CPV 85121270-6

Świadczenie usługi obejmuje:

Poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu pt.” Centrum Integracji społecznej w Szumiłowie”

Poradnictwo grupowe 24 h/m-c,
Poradnictwo indywidualne 4 h/m-c

załączniki (zip)

10.02.2012 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.Nr 234,poz.1536) mający na celu powierzenie lub wsparcie w roku 2012 realizacji zadań:

 1. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.
  Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński. Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 52.000,00 zł. Umowa zostanie zawarta w dniu  14.02.2012r.
   
 2. Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia
  w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi.
  Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński. Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 2.500,00 zł. Umowa zostanie zawarta w dniu 14.02.2012r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

26.01.2012 r.

Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie

Informacja o wyborze oferty
Kierownik Centrum Integracji Społecznej realizujący projekt pt. „Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie”
 nr umowy UDA-POKL.07.02.01-04-096/11-00

Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Wniosek o dofinansowanie projektu nr SIMIK: WND-POKL.07.02.01-04-096/11
Tytuł: Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie
 
Informuje, iż na zaproszenie do złożenia  oferty cenowe na świadczenie usług zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania poczęstunku dla uczestników projektu w postępowaniu na zadanie o wartości powyżej 14 000 Euro
nie wpłynęły żadne oferty

Kierownik CIS
Bartosz Lewandowski

26.01.2012 r.

Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie

Informacja o wyborze oferty

Kierownik Centrum Integracji Społecznej realizujący projekt pt. „Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie” nr umowy UDA-POKL.07.02.01-04-096/11-00

Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Wniosek o dofinansowanie projektu nr SIMIK: WND-POKL.07.02.01-04-096/11
Tytuł: Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie

w odpowiedzi na złożone oferty cenowe na świadczenie usług dowozu uczestników informuje, iż w postępowaniu na zadanie o wartości powyżej 14 000 Euro wpłynęły 4 oferty spełniające wymogi formalne.

OFERTA 1.

F.U.H TOMKAS
ul. Kopernika 10
87-330 Jabłonowo pomorskie
Oferta opiewała na kwotę: 2,95 zł/km brutto

OFERTA 2.

Przewóz Autokarowy Władysław Strocki
ul. Spokojna 10/27
87-200 Wąbrzeźno
Oferta opiewała na kwotę: 2,95 zł/km brutto

OFERTA 3.

Przedsiębiorstwo Transportowo – Produkcyjno – Handlowo - Usługowe Bożena Chmielewska
ul. Polna 24
87-200 Wąbrzeźno
Oferta opiewała na kwotę: 2,95 zł/km brutto

OFERTA 4.

MARTUR Biuro Przewozów Autokarowych
ul. Polna 24
87-200 Wąbrzeźno
Oferta opiewała na kwotę: 2,60 zł/km brutto

W związku z powyższym informuję, że wybrano na to zadanie ofertę:
MARTUR Biuro Przewozów Autokarowych ul. Polna 24 87-200 Wąbrzeźno Za kwotę 2,60 zł/km brutto

Kierownik CIS Bartosz Lewandowski

13.01.2012 r.

Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie

działające w ramach wniosku o dofinansowanie nr WND-POKL.07.02.01-04-096/11 pt „Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie” reprezentowane przez Kierownika Bartosza Lewandowskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług:

dowozu uczestników w/w projektu na miejsce realizacji zajęć.
.Kod zamówienia:  CPV 60170000-0

Świadczenie usługi obejmuje:
Dowóz uczestników  na miejsce realizacji zajęć:

 • przewóz osób na zajęcia trasą – Wąbrzeźno, Książki, Świecie nad Osą, Gruta, Radzyń Chełmiński, do Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie;
 • przewóz osób  z zajęć trasą – z Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie, Radzyń Chełmiński, Gruta, Świecie nad Osą, Książki, Wąbrzeźno;

    załącznik nr 1 (doc)

    załącznik nr 2 (doc)

    zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie

działające w ramach wniosku o dofinansowanie nr WND-POKL.07.02.01-04-096/11  pt „Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie” reprezentowane przez Kierownika Bartosza Lewandowskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług:

Zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania poczęstunku dla uczestników projektu.

Świadczenie usługi obejmuje:
Zakup artykułów żywnościowych do przygotowania poczęstunku dla uczestników projektu.

    załącznik nr 1 (doc)

    załącznik nr 2 (doc)

    zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

11.01.2012 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011r. do 31 stycznia 2012 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012r. wynosi: (81,70 zł * ilość ha użytków rolnych)

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 30 kwietnia 2012r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2012r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

05.01.2012 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 )

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2012 r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionych niżej zadań:

Zadanie Nr 1

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi: 52.000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie w formie powierzenia według następujących zasad:

 1. Formy zajęć z młodzieżą muszą mieć charakter stałych zajęć pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorskiej lub trenera.
 2. Program szkoleniowy musi być dostosowany dla określonej kategorii zawodników.
 3. Określenie ilości uczestników.
 4. Kwalifikacje kadry i jej doświadczenie w realizacji podobnych zadań.
 5. Rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.
 6. Dotacja na zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
 7. Oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadana;
  6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty;
  7. inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.
  8. Dotacja na realizację zadania będzie skalkulowana z uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia instruktorów lub trenera, zapewnienia miejsca prowadzenia treningów, zapewnia obsługi sędziowskiej, kosztów transportu na mecze, zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu sportowego.

Zadanie Nr 2

Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powierzonego zadania wynosi 2.500 zł.

Realizacja zadania obejmować będzie:
Realizacja tego zadania ma na celu uaktywnienie osób w wieku średnim do uprawiania sportu poprzez rywalizację z drużynami sportowymi z innych miejscowości, co pozwoli na nawiązanie wzajemnych kontaktów sportowych.

Obejmować będzie:
Organizację miejsca turnieju, wyżywienia dla zawodników, zapewnienie opieki medycznej i sędziowskiej, zabezpieczenie porządku i czystości w trakcie i po turnieju.

Zasady przyznania dotacji:

 1. Dotacja na powyższe zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
 2. Oferty na zadania powinny zawierać w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowany do realizacji,
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,
  4. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
  6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty,
  7. inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

Pozosta łe zasady przyznania dotacji:

 1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotację ze środków budżetu gminy w roku ubiegłym.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia31.01.2012 r. do godz. 1515 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój Nr 1).Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: bip.radzynchelminski.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój Nr 21). Do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2011r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 06.02.2012r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim oraz w biuletynie informacji publicznej w terminie 4 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się informację o zrealizowanym przez organ w roku poprzednim zadaniu publicznym tego samego rodzaju wymienionego wyżej i związanymi z nimi kosztami:

 1. Zadanie:
  Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Radzynianka” Radzyń Chełmiński- 52.000,00 zł
 2. Zadanie:
  Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi - 2.000 zł

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

umowa (pdf)

oferta (pdf)

sprawozdanie (pdf)

19.11.2011 r.
OKZ. 529.2.2011.EB

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z przeprowadzonej konsultacji  Burmistrza  Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego z organizacjami  pozarządowymi .

Dnia 10.10.2011 r  do wszystkich organizacji pozarządowych  zostało wystosowane pismo wraz z projektem uchwały  dot. Programu współpracy w 2012 r Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami  pozarządowymi , osobami prawnymi i jednostkami  organizacyjnymi działającymi  na podstawie  przepisów o stosunku Państwa  do Kościoła Katolickiego  w Rzeczpospolitej Polskiej ,o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności  sumienia  i wyznania oraz  stowarzyszeniami  jednostek  samorządu  terytorialnego jeżeli ich cele  statutowe obejmują prowadzenie  działalności pożytku publicznego. Organizacje te wydały  na piśmie  pozytywną opinie dot. w/w Programu .

28.07.2011 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim przypomina.
Rodziny które nie przekraczają kwoty 351 zł netto na członka rodziny mogą ubiegać się o stypendium szkolne. Wnioski można pobierać od 22.08.2011r w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pok. 21 w godzinach od 715 do 1515. Ostateczny termin składania Wniosków mija 15.09.2011r. Wszelkich informacji można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 21 lub telefonicznie tel .56 6886087 wew. 48

 

26.07.2011 r.

KOMUNIKAT


21.07.2011 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie § 11 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. Nr 191, poz. 1415) w dniu 1 sierpnia 2011r. o godz. 17.00 na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przeprowadzony zostanie trening uruchamiania systemu ostrzegania i alarmowania ludności (przy wykorzystaniu akustycznego sygnału alarmowego – ciągły, dźwięk syreny w okresie 3 minut) umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 67 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

06.07.2011 r.

Oferta realizacji zadania publicznego

rodzaj zadania publicznego:
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

tytuł zadania publicznego:
Organizacja Festynu Rodzinnego dnia 23.07.2011 r dla Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

pobierz (pdf)

01.07.2011 r.

KOMUNIKAT
NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu. Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

Osoby przekazujące dane w ramach spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych. Osoby dzwoniące w podanym wyżej terminie do mieszkań respondentów i proszące o udzielanie odpowiedzi na pytania spisowe, są ankieterami spisowymi i wykonują prace na rzecz spisu kontrolnego. W przypadku wątpliwości, respondenci mają możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera dzwoniąc na infolinię, czynnąod poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18.

Nr telefonów Infolinii:
800 800 800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych,
22 44 44 777 - numer dla połączeń z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora.

31.05.2011 r.

Oferta realizacji zadania publicznego

rodzaj zadania publicznego:
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - wypoczynek dzieci i młodzieży

tytuł zadania publicznego:
Wycieczka integracyjna do Zakopanego

pobierz (pdf)

24.03.2011 r.

Komunikat w sprawie wymiany i unieważnienia dowodów osobistych

WYMIANA I UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe zasady dotyczące obowiązku wymiany oraz unieważniania dowodów osobistych - zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz. 1198 z późn. zm.). Art. 40 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w nowym brzmieniu nakłada na posiadacza dowodu osobistego obowiązek jego wymiany w przypadku:

 1. zmiany danych zamieszczonych w dowodzie -wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia  dokumentu potwierdzającego zmianę danych np. 14 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa (w przypadku osób przebywających za granicą termin ten wynosi 3 miesiące);
 2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie;
 3. upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu.

Warto przyjrzeć się swojemu dokumentowi i sprawdzić, czy wkrótce nie straci ważności. Konsekwencje przegapienia terminu są bowiem niemałe. Problemy występują wszędzie, gdzie trzeba podać numer dowodu oraz numer PESEL.

Aby otrzymać nowy dokument, wystarczy złożyć wniosek oraz dwa zdjęcia (o wymiarach 3,5cmm x 4,5cm).

Jeżeli dane osobowe wnioskodawcy nie uległy zmianie, a w kopercie osobowej znajduje się odpis skrócony właściwego aktu stanu cywilnego, ponowne złożenie aktu nie jest wymagane.

Dowód jest bezpłatny.
           

 

Ponadto przepisy ustawy przewidują unieważnienie dowodu osobistego przez organ, który go wydał (wójta, burmistrza, prezydenta miasta):

 1. z dniem zawiadomienia o utracie dokumentu, jego zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu;
 3.  z dniem zgonu posiadacza dowodu;
 4. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;
 5. z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego;
 6. po upływie 3 miesięcy od dnia zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie w razie niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin unieważnienia  dowodu osobistego w przypadku zmiany danych wynosi 4 miesiące).

Osoby posiadające nieważny dowód osobisty będą miały trudności z załatwianiem spraw w urzędach, sądach czy bankach. Bez ważnego dowodu tożsamości nie będzie można przekroczyć granicy ani zawrzeć małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego.


21.03.2011 r.

I N F O R M A C J A

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 46 w RadzyniuChełmińskim
z dnia 18 marca 2011 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 46 w Radzyniu Chełmińskim informuje, iż spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok. nr 16, od dnia 18 marca 2011 r. do dnia 1 kwietnia 2011 r. w godzinach od 7.15 do 15.15.

Przewodnicząca Okręgowej
Komisji Wyborczej
/-/ Sławomira Kurzyńska

09.03.2011 r.

I N F O R M A C J A

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 46 w Radzyniu Chełmińskim informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010 r. na dzień 3 kwietnia 2011 roku tj. niedziela, zostały zarządzone wybory do izb rolniczych.

Wybory zostaną przeprowadzone w lokalu w Przedszkolu Samorządowym w Radzyniu Chełmińskim, ul. Sady 17.

Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego w Polsce stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. nr 101, poz. 927 z 2002 r. z późn. zm.). Izby są rolniczym samorządem, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonym w nim rolników oraz podmiotów prawnych.

Kandydaci do izb rolniczych mogą zgłaszać swoje kandydatury do dnia 14 marca 2011 roku do Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 46, której siedziba mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pok. 20 w dniach:

9.03.2011 r. (środa) w godz. 10:00 - 12:00
10.03.2011 r. (czwartek) w godz. 10:00 - 13:00
11.03.2011 r. (piątek) w godz. 10:00 - 13:00
14.03.2011 r. (poniedziałek) w godz. 10:00 - 15:00

W skład komisji wchodzą:
Sławomira Kurzyńska - przewodnicząca
Arkadiusz Poseł - wiceprzewodniczący
Violetta Kowalkowska - sekretarz
Ewa Sołtys - członek
Adam Kurzyński - członek

Kandydat do izby rolniczej powinien dostarczyć OKW:
- pisemne zgłoszenie kandydata,
- oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie,
- listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej popierających kandydata.

Przewodnicząca Okręgowej
Komisji Wyborczej Nr 46
/-/ Sławomira Kurzyńska

23.02.2011 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.Nr 234,poz.1536) mający na celu powierzenie lub wsparcie w roku 2011realizacji zadań:

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego. Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński. Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 52.000,00 zł. Umowa zostanie zawarta w dniu 01.03.2011r.

Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi.

Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński. Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 2.000,00 zł. Umowa zostanie zawarta w dniu 01.03.2011r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim Krzysztof Chodubski

27.01.2011 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) 
 
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2011 r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionych niżej zadań:

Zadanie Nr 1
 
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi: 52.000,00 zł
 
Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie w formie powierzenia według następujących zasad: 

 1. Formy zajęć z młodzieżą muszą mieć charakter stałych zajęć pod opieką   wykwalifikowanej kadry instruktorskiej lub trenera.
 2. Program szkoleniowy musi być dostosowany dla określonej kategorii zawodników.
 3. Określenie ilości uczestników.
 4. Kwalifikacje kadry i jej doświadczenie w realizacji podobnych zadań.
 5. Rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.
 6. Dotacja na zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
 7. Oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadana;
  6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty;
  7. inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.
  8. Dotacja na realizację zadania będzie skalkulowana z uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia instruktorów lub trenera, zapewnienia miejsca prowadzenia treningów, zapewnia obsługi sędziowskiej, kosztów transportu na mecze, zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu sportowego.

Zadanie Nr 2 
 
Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi.
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powierzonego zadania wynosi 2.000 zł.
 
Realizacja zadania obejmować będzie:
Realizacja tego zadania ma na celu uaktywnienie osób w wieku średnim do uprawiania sportu poprzez rywalizację z drużynami sportowymi z innych miejscowości, co pozwoli na nawiązanie wzajemnych kontaktów sportowych.
 
Obejmować będzie:
Organizację miejsca turnieju, wyżywienia dla zawodników, zapewnienie opieki medycznej i sędziowskiej, zabezpieczenie porządku i czystości w trakcie i po turnieju.
 
Zasady przyznania dotacji:

 1. Dotacja na powyższe zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
 2. Oferty na zadania powinny zawierać w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowany do realizacji,
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,
  4. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
  6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty,
  7. inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

Pozostałe zasady przyznania dotacji:

 1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotację ze środków budżetu gminy w roku ubiegłym.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 21.02.2011 r. do godz. 1515  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój Nr 1).
  Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: bip.radzynchelminski.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój Nr 21). Do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2010r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24.02.2011r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim oraz w biuletynie informacji publicznej w terminie 4 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się informację o zrealizowanym przez organ w roku poprzednim zadaniu publicznym tego samego rodzaju wymienionego wyżej i związanymi z nimi kosztami:

 1. Zadanie:
  Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Radzynianka” Radzyń Chełmiński- 52.000,00 zł
 2. Zadanie:
  Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi - 2.000 zł

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski

22.12.2010 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
informuje, iż od 1 stycznia 2011 r.
 ulegają zmianie ceny i stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.

Zgodnie z art. 24  pkt  9 i 11 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami), wprowadza się ceny i stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków w wysokości:

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata za 1 m3 pobranej wody
i odprowadzonych ścieków

 

 

Woda

Ścieki

1.

Odbiorcy indywidualni, prowadzący działalność gospodarczą i pozostali

2,11 + 8% VAT

3,05 + 8% VAT

2.

Pobór wody na potrzeby użytkowników ogrodów działkowych i przydomowych

2,68 + 8% VAT

-------------------

3.

Opłata eksploatacyjna z tytułu użytkowania wodomierza – za 1 szt.

3,00 + 8% VAT

-------------------

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) mający na celu wsparcie w roku 2011 realizacji zadania:
Kontynuacja realizacji projektu pt. „Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.07.02.01-04-066/09-03. Prowadzenie w 2011 roku reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla mieszkańców Gmin (Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno i Gruta) w szczególności osób długotrwale bezrobotnych.

Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez:
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński - organizację pozarządową z siedzibą w Szumiłowo 13, 87-220 Radzyń Chełmiński.
Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na wsparcie wykonania w/w zadania wyniesie 695 267,31zł. Umowa zostanie zawarta w dniu 29.11.2010r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski

 

Działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 1 i ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.) i oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz.U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o zatrudnieniu socjalnym.

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie wspierania wykonania zadania na następujących zasadach:
 
I. Rodzaj zadania:
1. Kontynuacja realizacji projektu pt. „Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.07.02.01-04-066/09-03.

2. Prowadzenie w 2011 roku reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla mieszkańców Gmin (Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno i Gruta) w szczególności osób długotrwale bezrobotnych.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w 2011r.

 wynosi 695 267,31zł (zgodną z budżetem projektu).

III. Zasady przyznawania dotacji, termin i warunki składania ofert

 1. Oferentami konkursu mogą być: organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Termin i miejsce realizacji projektu zgodne z wnioskiem o dofinansowanie Nr WND - POKL .07.02.01-04-066/09.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 3. Oferta powinna zawierać w szczególności:  - szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji - termin i miejsce realizacji zadania publicznego - kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego - informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,   - informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
  wykonanie zadania,- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 1. Do oferty należy dołączyć w szczególności: - aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta, - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem statutu, którego cele działania zakładają reintegrację zawodową i społeczną zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym, - sprawozdanie finansowe i merytoryczne (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok, - oświadczenie o przejęciu zobowiązań Beneficjenta dotyczących realizacji projektu pt. „Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie” oraz Centrum wynikających z zawartych umów dotyczących dotychczasowej działalności,   - dokumentacje potwierdzającą posiadane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Oferty należy składać w terminie do dnia 22.11.2010 r. do godz. 11.00 - w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ( pokój nr 1).

Wzór oferty i sprawozdania można pobrać pod adresem internetowym: www.radzynchelminski.pl, bip.radzynchelminski.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój nr 1).

 1. Oferty należy składać w zamkniętych opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem ,,Konkurs” oraz nazwa zadania ( należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) osobiście lub drogą pocztową ( decyduje data wpływu).
 2. Dotacja przekazywana będzie na podstawie umowy o wykonanie zadania na warunkach określonych umową.
 3. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela: Kierownik CIS w Szumiłowie, tel. 56 6883017.
  Z treścią Projektu pt. „Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie” można zapoznać się w CIS w Szumiłowie  adres: Szumiłowo 13,  87-220 Radzyń Chełmiński (do wglądu).

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania ustala się: od 01.01.2011r. do 30.11.2011r.
 2. Zadanie będzie realizowane w Szumiłowie,  adres: Szumiłowo 13 , 87-220 Radzyń Chełmiński.
 3. Dotacja ze środków publicznych może być przeznaczona wyłącznie na realizację zadań określonych we wniosku o dofinansowanie Nr WND - POKL .07.02.01-04-066/09.
 4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do zawarcia umowy,
  określającej szczegółowe warunki realizacji zadania do dnia 30.11.2010r.
 5. Oferent będzie obowiązany do składania sprawozdań z realizacji zadania.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11. 2010 r. o godz. 10.00.
 2. Na ogłoszone zadanie może zostać wybrana tylko jedna oferta.
 3. Oferty złożone po terminie pozostaną nie rozpatrzone.
 4. Burmistrz zastrzega sobie prawo wezwania oferenta w celu uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień. Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.
 5. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  w Radzyniu Chełmińskim, na stronie internetowej: www.radzynchelminski.pl oraz na stronie bip.radzynchelminski.pl do dnia 25.11.2010r.
 6. Oferty kompletne i spełniające wymogi formalne oceniane będą według następujących kryteriów :

- dysponowanie odpowiednią kadrą posiadającą kwalifikacje do realizacji w/w zadania
- doświadczenie oferenta lub osób, którymi oferent będzie się posługiwał przy wykonywaniu projektu, w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL.

 1. Dotacja może być przyznana oferentowi, który złoży ofertę kompletną i ważną, a po dokonaniu jej oceny, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 6 oraz z kryteriami określonymi w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Komisja stwierdzi, że jest ona najbardziej korzystania.

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju  i związanych z nimi kosztami.
            Od 01.12.2009r. realizowany jest Projekt  pt. „CIS w Szumiłowie”, którego
            Beneficjentem jest Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, a jego realizatorem jest
            Gospodarstwo Pomocnicze pod nazwą „CIS w Szumiłowie”.
            Gmina przekazała na realizację zadania Gospodarstwu Pomocniczemu:
            w 2009r. – 45 767,71zł, natomiast w bieżącym roku zamierza przeznaczyć łącznie
            773 734,02zł.
  

załaczniki:

oferta (pdf)

sprawozdanie (pdf)

Radzyń Chełmiński, dnia 29.10.2010r.

 

Komunikat w sprawie wymiany i unieważnienia dowodów osobistych

WYMIANA I UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe zasady dotyczące obowiązku wymiany oraz unieważniania dowodów osobistych - zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r.
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz. 1198 z późn. zm.).

Art. 40 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w nowym brzmieniu nakłada na posiadacza dowodu osobistego obowiązek jego wymiany w przypadku:

 1. zmiany danych zamieszczonych w dowodzie -wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu potwierdzającego zmianę danych np. 14 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa (w przypadku osób przebywających za granicą termin ten wynosi 3 miesiące);
 2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie;
 3. upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu.

Ponadto przepisy ustawy przewidują unieważnienie dowodu osobistego przez organ, który go wydał (wójta, burmistrza, prezydenta miasta):

 1. z dniem zawiadomienia o utracie dokumentu, jego zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu;
 3. z dniem zgonu posiadacza dowodu;
 4. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;
 5. z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego;
 6. po upływie 3 miesięcy od dnia zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie w razie niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin unieważnienia dowodu osobistego w przypadku zmiany danych wynosi 4 miesiące).

Osoby posiadające nieważny dowód osobisty będą miały trudności z załatwianiem spraw w urzędach, sądach czy bankach. Bez ważnego dowodu tożsamości nie będzie można przekroczyć granicy ani zawrzeć małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego.

 

 


Copyright (c) 2007-2019 Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim . Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Autor: Damian Grubich
Serwis najlepiej przeglądać w przeglądarce Internet Explorer 7.0 lub Opera 9.0 i nowszych wersji tych przeglądarek.
Strona wykorzystuje COOKIES w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu . Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.