Piątek, 6 grudnia 2019. Imieniny dziś obchodzą: Jarema, Mikołaj, Emilian, Dionizja, Leontyna

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej
Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim

Zespół Szkół
w Radzyniu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzyniu Chełmińskim
Biblioteka Publiczna
w Radzyniu
Policja Grudziądz
Policja
Grudziądz
Mikroporady
Mikroporady dla mikrofirm
Wydarzenia
plan gminy
plan miasta Radzyń Chełmiński
plan parku
plan Parku i Rekreacji
Geoportal
plan Parku i Rekreacji
kontakt

Urząd Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

email urzędu:
urzad@radzynchelminski.eu

tel. 56 / 6886001, 6886087
faks. 56 / 6886010 wew.32

administrator serwisu:
informatyk@radzynchelminski.eu


Mikołajki,
Dzień Odlewnika
login:
hasło:

Zarejestruj się

ODPADY

Narodowe Siły Rezerwowe

projekt Najlepszy czas na rozwój

LGD

kapital ludzki

 Aktualnie osób: 1

Projekty

 

PROJEKT „AKTYWNA INTEGRACJA W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. Ogólna charakterystyka potrzeby realizacji projektu.
  W 2007 roku z pomocy społecznej przyznawanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim korzystało łącznie 1531 osób. Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej, wg danych Ośrodka dotyczących powodów przyznania pomocy, są: bezrobocie (szczególnie zwiększające się bezrobocie długotrwałe) i ubóstwo - będące w dużym stopniu jego następstwem. Aż 65% osób bezrobotnych długotrwale stanowią kobiety.
  Skutki istniejących problemów społecznych są trudne do oszacowania, można wśród nich wyróżnić m.in.: niewydolność finansową rodzin, złe warunki mieszkaniowe, uzależnienie od systemu pomocy społecznej, pogłębiające się ubóstwo, dziedziczenie ubóstwa, bezradność, dezintegrację społeczną, zagrożenie wykluczeniem społecznym i pogłębiające się wykluczenie społeczne, patologie: bezdomność, alkoholizm, przemoc w rodzinach, przestępstwa, migracje zarobkowe itp.
 2. Cele projektu
  Cel główny przedsięwzięcia to ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w gminie Radzyń Chełmiński poprzez wsparcie dziewięciu osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo korzystających z pomocy społecznej, posiadających wykształcenie podstawowe, zasadnicze zawodowe bądź średnie, polegające na umożliwieniu zdobycia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy oraz integrację społeczną. Realizacja projektu przyczyni się również do osiągnięcia celów szczegółowych, jak: wzrost poziomu aktywności zawodowej, zwiększenie zaufania uczestników we własne siły, wzrost motywacji i aspiracji zawodowych, a także wzmocnienie kadry M-GOPS w Radzyniu Chełmińskim odpowiedzialnej za realizację zadań z zakresu aktywnej integracji.
  Cele projektu realizowane będą w sposób szczególny poprzez aktywną integracją polegającą na zawieraniu i realizacji kontraktów socjalnych z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej.
  Cele projektu, jak również sposoby ich realizacji są zgodne z celami i założeniami VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodne są ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL - Działaniem 7.1, którego celem jest „Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany jest zgodnie z założeniami Poddziałania 7.1.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Planem Działania dla Priorytetu VII w województwie kujawsko-pomorskim, a także Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w latach 2007-2013.
 3. Zakładane efekty
  Zastosowane w projekcie działania przyczynią się do realizacji celu głównego, jakim jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w gminie Radzyń Chełmiński. Tym samym osiągnięte zostaną twarde i miękkie rezultaty:
  Planowane rezultaty twarde to:
  1. zawarcie i zrealizowanie 9 kontraktów socjalnych obejmujących aktywną integrację (monitorowanie osiągania rezultatów i ich weryfikacja będzie dokonywania poprzez prowadzenie dokumentacji kontraktów wskazującej zaawansowanie działań oraz zastosowane wobec poszczególnych osób instrumenty aktywizacji)
  2. wzrost kwalifikacji uczestników w zakresie ogólnobudowlanym [kurs ogólno-budowlany dla 4 mężczyzn - 30 godzin kursu oraz praktyka (2 m-ce)],
  3. wzrost kwalifikacji uczestników w zakresie obsługi wózków widłowych [kurs obsługi wózków widłowych dla 4 mężczyzn - 48 godzin oraz praktyka 20 godz.],
  4. wzrost kwalifikacji uczestników w zakresie obsługi koparko-ładowarek [kurs operatora koparko-ładowarek dla 4 mężczyzn - 176 godzin, z czego 60 godzin to zajęcia praktyczne],
  5. wzrost kwalifikacji uczestników w zakresie obsługi kas fiskalnych [kurs obsługi kas fiskalnych dla 5 kobiet - 8 godzin],
  6. wzrost kwalifikacji uczestników w zakresie minimum sanitarnego [kursu w zakresie minimum sanitarne dla 5 kobiet - 16 godzin],
  7. wzrost kwalifikacji uczestników w zakresie obsługi komputera [kurs obsługi komputera dla 5 kobiet - 40 godzin],
  8. wzrost kwalifikacji uczestników w zakresie manicure paznokci [kurs dla 5 kobiet - 16 godzin zajęć teoretycznych oraz 48 godzin zajęć praktycznych].
   Wzrost powyższych kwalifikacji zostanie poświadczony certyfikatami ukończenia kursu, listami obecności,itp.
  Planowane rezultaty miękkie:
  1. wzrost poziomu aktywności zawodowej u 80% uczestników projektu,
  2. zwiększenie zaufania uczestników we własne siły,
  3. wzrost motywacji i aspiracji zawodowych u co najmniej 50% uczestników
   Rezultaty miękkie mierzone będą poprzez wywiady z uczestnikami, testy psychologiczne i ankiety porównawcze (na początku i na końcu udziału w danej formie).


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII-Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie-7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Copyright (c) 2007-2019 Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim . Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Autor: Damian Grubich
Serwis najlepiej przeglądać w przeglądarce Internet Explorer 7.0 lub Opera 9.0 i nowszych wersji tych przeglądarek.
Strona wykorzystuje COOKIES w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu . Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.